Вътрешно-фирмени обучения и тиймбилдинги

Тук ще откриете актуалните ни теми за специализирани интензивни обучения и тиймбилдинги, адаптирани за конкретните нужди и цели на Вашата организация, бизнес звено, екип.


ЕВРО ФОНДОВЕ 2014 - 2020 - Разработка на печеливши проекти + пакет финансирани евро проекти - онлайн участие (видео излъчване - на живо) + ПАКЕТ СПЕЧЕЛИЛИ ФИНАНСИРАНЕ ЕВРО ПРОЕКТИВнедряване, одит и управление на СУК в съответствие с новите изисквания на публикация на НАТО - AQAP 2110 (издание D, версия 1 - юни 2016) на база на изискванията на ISO 9001:2015.ЕВРО ФОНДОВЕ 2014 - 2020 - Разработка на печеливши проекти + СПЕЧЕЛИЛИ ФИНАНСИРАНЕ ЕВРО ПРОЕКТИПРСР 2014-2020 - Как да кандидатстваме за успешно финансиранеПРСР 2014-2020 - Как да кандидатстваме за успешно финансиране - онлайн участие (видео излъчване - на живо) Теория и практика на одита на системи за управление ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ И ДОБРОВОЛНИ СТАНДАРТИ И СЕРТИФИКАТИ В БИЗНЕСА И ТЪРГОВИЯТАПРАКТИЧЕСКО ОЦЕНЯВАНЕ И ИЗБОР НА ДОСТАВЧИЦИ. ОДИТ ОТ ВТОРА СТРАНАИЗИСКВАНИЯ, ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО И МАРКИРОВКА “СЕ” НА МЕДИЦИНСКИТЕ ИЗДЕЛИЯ ЗА БЪЛГАРСКИЯ И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАЗАРУПРАВЛЕНИЕ НА ВРЕМЕТО - тренинг за лична ефективностHACCP - ПРАКТИЧЕСКО ПРИЛАГАНЕ НА НОРМАТИВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕМАРКИРОВКА CE – ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ПРОДУКТИТЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА ЕС ЗА СВОБОДНА ТЪРГОВИЯИЗКУСТВОТО ДА ПРЕЗЕНТИРАШ - тренинг за презентационни уменияПРАКТИЧЕСКИ АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ + авторска книгаПРАКТИЧЕСКИ АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ - онлайн участие (видео излъчване - на живо)Разработване на печеливши проекти за Иновации в българските предприятия по ОПИК 2016 ISO 22000:2005 - Интензивен курс за специалисти и одитори на Системи за управление на безопасността на хранителните продукти (СУБХ)OHSAS 18001:2007 - Интензивен курс за специалисти и одитори на Системи за управление на здравето и безопасността при работаISO/IEC 27001 - Интензивен курс за специалисти и одитори на Системи за управление на сигурността информациятаISO 14001:2015 - Развитие на изискванията към системите за управление на околната среда в новата версия – коментар и практически насоки за внедряванеISO 9001:2015 - Развитие на изискванията към системите за управление на качеството в новата версия – коментар и практически насоки за внедряванеФинансово планиране и анализ на риска с MS ExcelFSSC 22000 - Системи за управление на безопасността на храните за производители на хранителни продуктиIFS Food - Международен стандарт за храните ISO 22301:2012 - Системи за управление на непрекъснатостта на дейносттаISO/IEC 20000-1 - Системи за управление на услуги в областта на информационните технологииСтрес Контрол – курс за овладяване и управление на стреса в лична и професионална средаКонсултативен ден 1 - Практическа оценка на съответствието на продуктите с изискванията за безопасност и Маркировка СЕ (строителни продукти, асансьори и въжени линии)Консултативен ден 3 - Практическа оценка на съответствието на продуктите с изискванията за безопасност и Маркировка СЕ (котли за гореща вода, обикновени съдове под налягане и съоръжения под налягане)Консултативен ден 2 - Практическа оценка на съответствието на продуктите с изискванията за безопасност и Маркировка СЕ (машини, електро- и радиосъоръжения, крайни далекосъобщителни устройства)Изкуството да Комуникираш - практически курс за ключови комуникативни уменияВътрешен Одит на Системи за управление (качество, околна среда и ЗБУТ) - теория и практикаТеория и Практика на Одита на Системи за управление по насоките на ISO 19011:2011Счетоводни и Данъчни аспекти на анализа на финансовите отчети (Практически курс за банкери)Как да кандидатстваме по ОП Конкурентноспособност - Възможности, ред за кандидатстване и изисквания за успешно финансиране (практически курс)Практикум по управление на оборотния капитал и ликвидносттаОдит по НАССРПрактическо приложение на изискванията към системите за управление на качеството по изискванията на ISO 9001Маркировка СЕ - Подготовка на техническо досие, оценка на съответствието, декларация за съответствиеИзисквания към продуктите и услугите, доставяни чрез процедурите по Закона за обществените поръчки (ЗОП) - (Източници на информация за определяне на техническите спецификации, видове и форма на доказателствата за тяхното изпълнение)Практическо оценяване и избор на доставчици. Одит от “Втора страна”