Изисквания към продуктите и услугите, доставяни чрез процедурите по Закона за обществените поръчки (ЗОП) - (Източници на информация за определяне на техническите спецификации, видове и форма на доказателствата за тяхното изпълнение)


Брой дни: 1 ден, 9.00 - 17.00 ч. - 8 учебни часа   Лектор: инж. ик. Емил Петров; Цена без ДДС: 216.00 лв.  Ref: 18Запитване за фирмено обучение

За кого е предназначеноРезюме

Курсът предоставя основна информация за изискванията на ЗОП към Техническите спецификации, определящи изискванията към закупуваните продукти/ услуги, без да се обявява търговска марка или име на доставчик. Разглеждат се основните източници на информация и начините за намиране или разработване на Технически спецификации, което да гарантира закупуване на желания продукт/ услуга. Обръща се внимание на подходящия за случая начин за доказване на съответствието с определените изисквания чрез Декларация за съответствие, Сертификат, маркировка, изпитване и др. Решаването на конкретни казуси дава възможност за натрупване на практически специфични умения за търсене и намиране на подходящи Технически спецификации и обявяване на изискванията към доказателствата за тяхното изпълнение. Предвиден е и коментар по определяне и оценка на актуалността на получените доказателства за съответствие по време на търговете и при изпълнението на доставките.