Изисквания към продуктите и услугите, доставяни чрез процедурите по Закона за обществените поръчки (ЗОП) - (Източници на информация за определяне на техническите спецификации, видове и форма на доказателствата за тяхното изпълнение)


Брой дни: 1 ден, 9.00 - 17.00 ч. - 8 учебни часа   Лектор: инж. ик. Емил Петров; Цена без ДДС: 216.00 лв.  Ref: 18Запитване за фирмено обучение

За кого е предназначеноРезюме

Курсът предоставя основна информация за изискванията на ЗОП към Техническите спецификации, определящи изискванията към закупуваните продукти/ услуги, без да се обявява търговска марка или име на доставчик. Разглеждат се основните източници на информация и начините за намиране или разработване на Технически спецификации, което да гарантира закупуване на желания продукт/ услуга. Обръща се внимание на подходящия за случая начин за доказване на съответствието с определените изисквания чрез Декларация за съответствие, Сертификат, маркировка, изпитване и др. Решаването на конкретни казуси дава възможност за натрупване на практически специфични умения за търсене и намиране на подходящи Технически спецификации и обявяване на изискванията към доказателствата за тяхното изпълнение. Предвиден е и коментар по определяне и оценка на актуалността на получените доказателства за съответствие по време на търговете и при изпълнението на доставките.

1,3 милиарда лева за 40 процедури идват по еврофондове през 2018-а


През следващата година по програмите, съфинансирани чрез фондовете на ЕС, ще бъдат обявени повече от 40 процедури за набиране на проектни предложения на обща стойност над 1,3 млрд. лева

На заседание на Съвета за координация на управлението на средствата от ЕС към Министерския съвет бяха приети индикативните годишни работни планове на програмите за 2018 г., съобщават от пресслужбата на правителството.

Договорените средства по оперативните програми и Програмата за морско дело и рибарство към края на октомври тази година възлизат на малко над 8 млрд. лева или близо 46% от общия бюджет. До бенефициентите са достигнали съответно малко над 14% от бюджетите на програмите или близо 2,5 млрд. лева. По Програмата за развитие на селските райони са били сключени договори за над 1,7 млрд. лева или около 30,4% от средствата за селскостопански проекти до края на програмния период. До момента по тях са разплатени над 800 млн. лева към бенефициентите.

„България приключи отчитането на физическото и финансовото изпълнение на програмите от първия за страната програмен период 2007-2013 г. и отчита над 95% изпълнение на финансовата рамка", заяви вицепремиерът Томислав Дончев, който е председател на Съвета за координация на управлението на средствата от ЕС.

По думите му, веднага след края на Председателството, в средата на 2018 г., стартира подготовката за следващия програмен период, като още отсега трябва да бъде засилен капацитетът за правене на секторни политики при спазване на основен принцип за допълняемост на инвестициите, така че фондовете да допълват, а не да заместват националните инвестиции.