Маркировка СЕ - Подготовка на техническо досие, оценка на съответствието, декларация за съответствие


Брой дни: 1 ден, 9.00 - 17.00 ч. - 8 учебни часа   Лектор: инж. ик. Емил Петров; Цена без ДДС: 216.00 лв.  Ref: 20Запитване за фирмено обучение    

За кого е предназначено

Представители на компании, произвеждащи и/или търгуващи с продукти, изискващи CE маркиране.

Резюме

За да бъдат произведени, пуснати свободно на пазара и да се търгува със стоки в нашата страна и във всички страни от Европейската общност, голяма част от тях изискват задължителна маркировка “СЕ” и Декларация за съответствие. Всички производители, вносители и търговци от България са засегнати от това изискване, ако продуктите им попадат в обхвата на Закона за техническите изисквания към продуктите или Закона за медицинските изделия. Те трябва да изпълнят комплекс от дейности.