Консултативен ден 2 - Практическа оценка на съответствието на продуктите с изискванията за безопасност и Маркировка СЕ (машини, електро- и радиосъоръжения, крайни далекосъобщителни устройства)


Брой дни: 1 ден   Лектор: инж. ик. Емил Петров; Цена без ДДС: 180.00 лв.  Ref: 28Запитване за фирмено обучение    

За кого е предназначено

Ръководители и специалисти от производствени и търговски дружества, които трябва да осигурят съответствието и да маркират своите продукти със задължителната за тях маркировка “СЕ”.

Резюме

Консултативните дни са специфичен начин за предоставяне на основни теоретични знания и консултантски услуги по конкретни теми.
В рамките на консултативния ден се предвижда кратък преглед на принципите, подходите и общите изисквания на ЕС за осигуряване на свободно движение на стоки (около 2 учебни часа) и следващо решаване на конкретни казуси, зададени от участниците в консултативния ден. Консултациите, свързани с Вашите въпроси са обособени в групи (модули), в зависимост от сходството и характеристиките на приложимите директиви на ЕС. Същите са предвидени за изпълнение в гр. София в отделни дни