ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ И ДОБРОВОЛНИ СТАНДАРТИ И СЕРТИФИКАТИ В БИЗНЕСА И ТЪРГОВИЯТА


Брой дни: 1 ден, 9.00 - 17.00 ч. - 8 учебни часа   Лектор: инж. ик. Емил Петров; Цена без ДДС: 180.00 лв.  Ref: 40



Запитване за фирмено обучение    

За кого е предназначено

Курсът е предназначен за: • Производствени предприятия. Търговски и дистрибуторски фирми, особено на стоки, произвеждани извън Европейския съюз. • Ръководители на производствени и/или търговски организации, които осигуряват дейностите по оценка на съо

Резюме

Производството и търговията със стоки и услуги изисква гарантиране и доказване на съответствието на същите както със задължителни, така и с уникални изисквания на пазара и/или клиента. В помощ на този процес са хилядите стандарти или спецификации, системи и схеми за оценка на съответствието и сертификация. Голяма част от тях не са познати и направо – чужди на производителите и търговците.
В реалната практика се наблюдават различни интерпретации на документи за доказване на съответствие, често пъти погрешно съставени. Те показват на клиентите как доставчикът (търговецът или производителят) разбират и се отнасят към доказателствата за съответствието на предлаганите от тях продукти и услуги. В рамките на съвременния пазар се наблюдават документи, които явно показват пред клиента некомпетентност на издателя им, а от там и недоверие към него.
Много често клиентът е обществена или държавна организация, обявяваща обществена поръчка по ЗОП. В тази връзка се определят стандарти/ технически спецификации, съответствието с които трябва да се докаже. Отсъствието на знания за приложимите доказателства и за тяхното придобиване и представяне, често са причина за отхвърляне на кандидата или пък за неправомерно спечелване на търга от друг. За избягването на подобни ситуации ще ви помогне този курс.
Какво ще научите по време на това обучението:
• Основни характеристики на националния и световните пазари и рисковете на потребителите;
• Глобална търговия, стандартизация и сертификация;
• Стандартизация и стандарти (видове, търсене и приложимост);
• Видове и форми на доказателства за съответствие на продуктите/ услугите - Декларация на доставчика; Сертификация;
• Термини и определения при сертификацията; Видове сертификация;
• Сертификация и акредитация – Органи за сертификация и акредитация;
• Системи за доброволна сертификация и доверие в сертификата;
• Задължителна сертификация - Модулна концепция;
• Сертификати за съответствие – видове и форма;
• Декларация за съответствие – видове и форма;
• Знаци за съответствие – видове и форма;
• Произход на продуктите и сертификат за произход;
• Риск за продукта и избор на доказателство за съответствие;
• Информация и регистри на акредитиращите и сертифициращите организации – валидност и проверка за валидност на сертификати.