Задължителни и доброволни стандарти и сертификати в бизнеса и търговията - Практически курс


Брой дни: 1 ден, 9.00 - 17.00 ч. - 8 учебни часа   Лектор: инж. ик. Емил Петров; Цена без ДДС: 180.00 лв.  Ref: 40Запитване за фирмено обучение    

За кого е предназначено

Курсът е предназначен за: • Производствени предприятия. Търговски и дистрибуторски фирми, особено на стоки, произвеждани извън Европейския съюз. • Ръководители на производствени и/или търговски организации, които осигуряват дейностите по оценка на съо

Резюме

Производството и търговията със стоки и услуги изисква гарантиране и доказване на съответствието на същите както със задължителни, така и с уникални изисквания на пазара и/или клиента. В помощ на този процес са хилядите стандарти или спецификации, системи и схеми за оценка на съответствието и сертификация. Голяма част от тях не са познати и направо – чужди на производителите и търговците.
В реалната практика се наблюдават различни интерпретации на документи за доказване на съответствие, често пъти погрешно съставени. Те показват на клиентите как доставчикът (търговецът или производителят) разбират и се отнасят към доказателствата за съответствието на предлаганите от тях продукти и услуги. В рамките на съвременния пазар се наблюдават документи, които явно показват пред клиента некомпетентност на издателя им, а от там и недоверие към него.
Много често клиентът е обществена или държавна организация, обявяваща обществена поръчка по ЗОП. В тази връзка се определят стандарти/ технически спецификации, съответствието с които трябва да се докаже. Отсъствието на знания за приложимите доказателства и за тяхното придобиване и представяне, често са причина за отхвърляне на кандидата или пък за неправомерно спечелване на търга от друг. За избягването на подобни ситуации ще ви помогне този курс.
Какво ще научите по време на това обучението:
• Основни характеристики на националния и световните пазари и рисковете на потребителите;
• Глобална търговия, стандартизация и сертификация;
• Стандартизация и стандарти (видове, търсене и приложимост);
• Видове и форми на доказателства за съответствие на продуктите/ услугите - Декларация на доставчика; Сертификация;
• Термини и определения при сертификацията; Видове сертификация;
• Сертификация и акредитация – Органи за сертификация и акредитация;
• Системи за доброволна сертификация и доверие в сертификата;
• Задължителна сертификация - Модулна концепция;
• Сертификати за съответствие – видове и форма;
• Декларация за съответствие – видове и форма;
• Знаци за съответствие – видове и форма;
• Произход на продуктите и сертификат за произход;
• Риск за продукта и избор на доказателство за съответствие;
• Информация и регистри на акредитиращите и сертифициращите организации – валидност и проверка за валидност на сертификати.1,3 милиарда лева за 40 процедури идват по еврофондове през 2018-а


През следващата година по програмите, съфинансирани чрез фондовете на ЕС, ще бъдат обявени повече от 40 процедури за набиране на проектни предложения на обща стойност над 1,3 млрд. лева

На заседание на Съвета за координация на управлението на средствата от ЕС към Министерския съвет бяха приети индикативните годишни работни планове на програмите за 2018 г., съобщават от пресслужбата на правителството.

Договорените средства по оперативните програми и Програмата за морско дело и рибарство към края на октомври тази година възлизат на малко над 8 млрд. лева или близо 46% от общия бюджет. До бенефициентите са достигнали съответно малко над 14% от бюджетите на програмите или близо 2,5 млрд. лева. По Програмата за развитие на селските райони са били сключени договори за над 1,7 млрд. лева или около 30,4% от средствата за селскостопански проекти до края на програмния период. До момента по тях са разплатени над 800 млн. лева към бенефициентите.

„България приключи отчитането на физическото и финансовото изпълнение на програмите от първия за страната програмен период 2007-2013 г. и отчита над 95% изпълнение на финансовата рамка", заяви вицепремиерът Томислав Дончев, който е председател на Съвета за координация на управлението на средствата от ЕС.

По думите му, веднага след края на Председателството, в средата на 2018 г., стартира подготовката за следващия програмен период, като още отсега трябва да бъде засилен капацитетът за правене на секторни политики при спазване на основен принцип за допълняемост на инвестициите, така че фондовете да допълват, а не да заместват националните инвестиции.