Счетоводни и Данъчни аспекти на анализа на финансовите отчети (Практически курс за банкери)


Брой дни: 1 ден   Лектор: Цена без ДДС: 264.00 лв.  Ref: 46Запитване за фирмено обучение

За кого е предназначено

СЕМИНАРЪТ Е СПЕЦИАЛНО ПОДГОТВЕН ЗА ФИНАНСОВИ И КРЕДИТНИ КОНСУЛТАНТИ И АНАЛИТИЦИ, РАБОТЕЩИ В БАНКОВАТА ИЛИ ЛИЗИНГОВАТА СФЕРА. Семинарът е насочен и към мениджъри, предприемачи, финансови мениджъри, финансови и инвестиционни аналитици, бизнес консултанти, м

Резюме

ТЕМАТИЧЕН ПЛАН НА СЕМИНАРА:
1. Какви са различията между счетоводното и данъчно третиране на активи, пасиви, приходи и разходи?
2. Аналитична информация в годишните данъчни декларации: Неотразени във финансовите отчети приходи и разходи. Данъчни постоянни разлики. Данъчни временни разлики и обратното им проявление. Друга информация.
3. Как данъчните аспекти оказват влияние върху информацията във финансовите отчети?
Промени в счетоводна политика; Приблизителните оценки и грешки; Приходи; Плановете за пенсионно осигуряване; Материални запаси; Имоти, машини и съоръжения; Лизинг; Безвъзмездни средства и помощи от държавата; Разходи по заеми; Обезценки на активи; Доходи на наети лица; Провизии, условни активи и пасиви; Други специфични случаи.
4. Данъчни аспекти на финансовите отчети от гледна точка на техния анализ.
5. Каква допълнителна информация може да подпомогне анализа на финансовите отчети?

ПРАКТИЧЕН ПЛАН НА СЕМИНАРА:
• Защо е важно да познаваме данъчните аспекти на финансовите отчети?
Освен счетоводните принципи и оповестявания, които се използват и намират отражение във финансовите отчети, при тяхното съставяне се правят корекции, свързани с текущата данъчна политика. Най-често тези корекции се отнасят до непризнати данъчни приходи и разходи, които не засягат в значителна степен (и дългосрочно!) активите и пасивите. В други случаи се касае до временни разлики, които могат да повлияят върху финансовите отчети през няколко отчетни периода. При всички случаи, за всеки анализиращ финансовите отчети, познаването на данъчните аспекти е от изключително важно значение.
• Как познаването на счетоводните и данъчни политики подпомага анализа на финансовите отчети?
Практиката доказва, че информацията, която може да се „извлече” от годишните данъчни декларации може да бъде по-ценна от тази, която носят финансовите отчети. Това е така поради факта, че в данъчните декларации се докладват приходи и разходи, които могат да ни подскажат общата нагласа на собствениците и мениджърите към бизнеса и неговото управление.
• Защо е важно да познаваме всички информационни източници, свързани със съставянето на финансовите отчети?
Информацията от главната книга, аналитичните оборотни ведомости, дневниците по Закона за данъка върху добавената стойност, както и тази от други информационни източници може в голяма степен да ни подскаже както дали може да се разчита на финансовите отчети, така и какви са очакванията за бъдещото развитие на бизнеса. Използването само на синтетични оборотни ведомости, или на малка част от посочените по-горе документи, прави тези очаквания невъзможни. Ето защо, всеки анализиращ трябва не само да може да „разчита” информацията в готовите финансови отчети, но и да знае как тя е достигнала до тях и в каква степен е коректно представена.

КАКВИ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ ЩЕ ПРИТЕЖАВАМ В КРАЯ НА ОБУЧЕНИЕТО?
• Успешно завършилите семинара ще притежават познания за: общият процес на отражение на счетоводните и данъчни политики във финансовите отчети.
• Успешно завършилите семинара ще притежават знания и умения за откриване на приходи и разходи, които не са намерили отражение във финансовите отчети, но оказват влияние върху имущественото и финансово състояние на анализираното предприятие.

КАКВИ РАБОТНИ МАТЕРИАЛИ ЩЕ ПОЛУЧА?
1. Комплект работна тетрадка съдържаща CDDVD, включващ всички материали от семинара – презентация, допълнителни материали, програмен продукт за съставяне и анализ на финансови отчети Perfect Analysis® (версия 2.09).
2. Авторска книга „Практически анализ на финансовите отчети”®.
3. Персонални консултации с лектора.