Счетоводни и Данъчни аспекти на анализа на финансовите отчети (Практически курс за банкери)


Брой дни: 1 ден   Лектор: Цена без ДДС: 264.00 лв.  Ref: 46Запитване за фирмено обучение

За кого е предназначено

СЕМИНАРЪТ Е СПЕЦИАЛНО ПОДГОТВЕН ЗА ФИНАНСОВИ И КРЕДИТНИ КОНСУЛТАНТИ И АНАЛИТИЦИ, РАБОТЕЩИ В БАНКОВАТА ИЛИ ЛИЗИНГОВАТА СФЕРА. Семинарът е насочен и към мениджъри, предприемачи, финансови мениджъри, финансови и инвестиционни аналитици, бизнес консултанти, м

Резюме

ТЕМАТИЧЕН ПЛАН НА СЕМИНАРА:
1. Какви са различията между счетоводното и данъчно третиране на активи, пасиви, приходи и разходи?
2. Аналитична информация в годишните данъчни декларации: Неотразени във финансовите отчети приходи и разходи. Данъчни постоянни разлики. Данъчни временни разлики и обратното им проявление. Друга информация.
3. Как данъчните аспекти оказват влияние върху информацията във финансовите отчети?
Промени в счетоводна политика; Приблизителните оценки и грешки; Приходи; Плановете за пенсионно осигуряване; Материални запаси; Имоти, машини и съоръжения; Лизинг; Безвъзмездни средства и помощи от държавата; Разходи по заеми; Обезценки на активи; Доходи на наети лица; Провизии, условни активи и пасиви; Други специфични случаи.
4. Данъчни аспекти на финансовите отчети от гледна точка на техния анализ.
5. Каква допълнителна информация може да подпомогне анализа на финансовите отчети?

ПРАКТИЧЕН ПЛАН НА СЕМИНАРА:
• Защо е важно да познаваме данъчните аспекти на финансовите отчети?
Освен счетоводните принципи и оповестявания, които се използват и намират отражение във финансовите отчети, при тяхното съставяне се правят корекции, свързани с текущата данъчна политика. Най-често тези корекции се отнасят до непризнати данъчни приходи и разходи, които не засягат в значителна степен (и дългосрочно!) активите и пасивите. В други случаи се касае до временни разлики, които могат да повлияят върху финансовите отчети през няколко отчетни периода. При всички случаи, за всеки анализиращ финансовите отчети, познаването на данъчните аспекти е от изключително важно значение.
• Как познаването на счетоводните и данъчни политики подпомага анализа на финансовите отчети?
Практиката доказва, че информацията, която може да се „извлече” от годишните данъчни декларации може да бъде по-ценна от тази, която носят финансовите отчети. Това е така поради факта, че в данъчните декларации се докладват приходи и разходи, които могат да ни подскажат общата нагласа на собствениците и мениджърите към бизнеса и неговото управление.
• Защо е важно да познаваме всички информационни източници, свързани със съставянето на финансовите отчети?
Информацията от главната книга, аналитичните оборотни ведомости, дневниците по Закона за данъка върху добавената стойност, както и тази от други информационни източници може в голяма степен да ни подскаже както дали може да се разчита на финансовите отчети, така и какви са очакванията за бъдещото развитие на бизнеса. Използването само на синтетични оборотни ведомости, или на малка част от посочените по-горе документи, прави тези очаквания невъзможни. Ето защо, всеки анализиращ трябва не само да може да „разчита” информацията в готовите финансови отчети, но и да знае как тя е достигнала до тях и в каква степен е коректно представена.

КАКВИ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ ЩЕ ПРИТЕЖАВАМ В КРАЯ НА ОБУЧЕНИЕТО?
• Успешно завършилите семинара ще притежават познания за: общият процес на отражение на счетоводните и данъчни политики във финансовите отчети.
• Успешно завършилите семинара ще притежават знания и умения за откриване на приходи и разходи, които не са намерили отражение във финансовите отчети, но оказват влияние върху имущественото и финансово състояние на анализираното предприятие.

КАКВИ РАБОТНИ МАТЕРИАЛИ ЩЕ ПОЛУЧА?
1. Комплект работна тетрадка съдържаща CDDVD, включващ всички материали от семинара – презентация, допълнителни материали, програмен продукт за съставяне и анализ на финансови отчети Perfect Analysis® (версия 2.09).
2. Авторска книга „Практически анализ на финансовите отчети”®.
3. Персонални консултации с лектора.

1,3 милиарда лева за 40 процедури идват по еврофондове през 2018-а


През следващата година по програмите, съфинансирани чрез фондовете на ЕС, ще бъдат обявени повече от 40 процедури за набиране на проектни предложения на обща стойност над 1,3 млрд. лева

На заседание на Съвета за координация на управлението на средствата от ЕС към Министерския съвет бяха приети индикативните годишни работни планове на програмите за 2018 г., съобщават от пресслужбата на правителството.

Договорените средства по оперативните програми и Програмата за морско дело и рибарство към края на октомври тази година възлизат на малко над 8 млрд. лева или близо 46% от общия бюджет. До бенефициентите са достигнали съответно малко над 14% от бюджетите на програмите или близо 2,5 млрд. лева. По Програмата за развитие на селските райони са били сключени договори за над 1,7 млрд. лева или около 30,4% от средствата за селскостопански проекти до края на програмния период. До момента по тях са разплатени над 800 млн. лева към бенефициентите.

„България приключи отчитането на физическото и финансовото изпълнение на програмите от първия за страната програмен период 2007-2013 г. и отчита над 95% изпълнение на финансовата рамка", заяви вицепремиерът Томислав Дончев, който е председател на Съвета за координация на управлението на средствата от ЕС.

По думите му, веднага след края на Председателството, в средата на 2018 г., стартира подготовката за следващия програмен период, като още отсега трябва да бъде засилен капацитетът за правене на секторни политики при спазване на основен принцип за допълняемост на инвестициите, така че фондовете да допълват, а не да заместват националните инвестиции.