Практикум по управление на оборотния капитал и ликвидността


Брой дни: 1 ден   Лектор: Цена без ДДС: 264.00 лв.  Ref: 49Запитване за фирмено обучение    

За кого е предназначено

Семинарът е насочен към мениджъри, предприемачи, финансови мениджъри, финансови и инвестиционни аналитици, бизнес консултанти, счетоводители, кредитни консултанти, както и студенти без практически опит.

Резюме

Настоящият семинар е съставен изцяло поради възникнал интерес от страна на участниците в семинара „Практически анализ на финансовите отчети”®. Семинарът е изграден в две основни части – теоретична и практична. Акцентът е поставен върху практическите аспекти на ликвидността и управлението на оборотния капитал. Специално за семинара са представени учебни и реални примери от практиката.


ТЕМАТИЧЕН ПЛАН НА СЕМИНАРА: 1. Понятие, значение и ключови проблеми в управлението на оборотния капитал и ликвидността. Оптимален обем на оборотни активи. Избор между краткосрочно и дългосрочно финансиране.

 2. Ликвидност и цикъл на оборотния капитал.

 3. Управление на основните елементи на оборотния капитал. Видове политики по управление. Матрица за избор на политика по управление на текущите активи и пасиви.


ПРАКТИКУМ: • Определяне потребността от краткосрочно кредитиране;

 • Определяне на нетния оборотен капитал и ликвидността;

 • Определяне на оптималната сума на паричните средства;

 • Определяне на инвестициите във вземания и отстъпки;

 • Определяне на кредитната политика.


КАКВИ РАБОТНИ МАТЕРИАЛИ ЩЕ ПОЛУЧА? 1. Комплект работна тетрадка съдържаща CDDVD, включващ всички материали от семинара – презентация, допълнителни материали, програмен продукт за съставяне и анализ на финансови отчети Perfect Analysis® (версия 2.09).

 2. Авторска книга „Практически анализ на финансовите отчети”®.

 3. Персонални консултации с лектора.