Практикум по управление на оборотния капитал и ликвидността


Брой дни: 1 ден   Лектор: Цена без ДДС: 264.00 лв.  Ref: 49Запитване за фирмено обучение    

За кого е предназначено

Семинарът е насочен към мениджъри, предприемачи, финансови мениджъри, финансови и инвестиционни аналитици, бизнес консултанти, счетоводители, кредитни консултанти, както и студенти без практически опит.

Резюме

Настоящият семинар е съставен изцяло поради възникнал интерес от страна на участниците в семинара „Практически анализ на финансовите отчети”®. Семинарът е изграден в две основни части – теоретична и практична. Акцентът е поставен върху практическите аспекти на ликвидността и управлението на оборотния капитал. Специално за семинара са представени учебни и реални примери от практиката.


ТЕМАТИЧЕН ПЛАН НА СЕМИНАРА: 1. Понятие, значение и ключови проблеми в управлението на оборотния капитал и ликвидността. Оптимален обем на оборотни активи. Избор между краткосрочно и дългосрочно финансиране.

 2. Ликвидност и цикъл на оборотния капитал.

 3. Управление на основните елементи на оборотния капитал. Видове политики по управление. Матрица за избор на политика по управление на текущите активи и пасиви.


ПРАКТИКУМ: • Определяне потребността от краткосрочно кредитиране;

 • Определяне на нетния оборотен капитал и ликвидността;

 • Определяне на оптималната сума на паричните средства;

 • Определяне на инвестициите във вземания и отстъпки;

 • Определяне на кредитната политика.


КАКВИ РАБОТНИ МАТЕРИАЛИ ЩЕ ПОЛУЧА? 1. Комплект работна тетрадка съдържаща CDDVD, включващ всички материали от семинара – презентация, допълнителни материали, програмен продукт за съставяне и анализ на финансови отчети Perfect Analysis® (версия 2.09).

 2. Авторска книга „Практически анализ на финансовите отчети”®.

 3. Персонални консултации с лектора.1,3 милиарда лева за 40 процедури идват по еврофондове през 2018-а


През следващата година по програмите, съфинансирани чрез фондовете на ЕС, ще бъдат обявени повече от 40 процедури за набиране на проектни предложения на обща стойност над 1,3 млрд. лева

На заседание на Съвета за координация на управлението на средствата от ЕС към Министерския съвет бяха приети индикативните годишни работни планове на програмите за 2018 г., съобщават от пресслужбата на правителството.

Договорените средства по оперативните програми и Програмата за морско дело и рибарство към края на октомври тази година възлизат на малко над 8 млрд. лева или близо 46% от общия бюджет. До бенефициентите са достигнали съответно малко над 14% от бюджетите на програмите или близо 2,5 млрд. лева. По Програмата за развитие на селските райони са били сключени договори за над 1,7 млрд. лева или около 30,4% от средствата за селскостопански проекти до края на програмния период. До момента по тях са разплатени над 800 млн. лева към бенефициентите.

„България приключи отчитането на физическото и финансовото изпълнение на програмите от първия за страната програмен период 2007-2013 г. и отчита над 95% изпълнение на финансовата рамка", заяви вицепремиерът Томислав Дончев, който е председател на Съвета за координация на управлението на средствата от ЕС.

По думите му, веднага след края на Председателството, в средата на 2018 г., стартира подготовката за следващия програмен период, като още отсега трябва да бъде засилен капацитетът за правене на секторни политики при спазване на основен принцип за допълняемост на инвестициите, така че фондовете да допълват, а не да заместват националните инвестиции.