ПРАКТИЧЕСКИ АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ + авторска книга


Брой дни: 1 ден, 9.00 - 17.00 ч. - 8 учебни часа   Лектор: доц. д-р Виолета Касърова; Цена без ДДС: 200.00 лв.  Ref: 61Запитване за фирмено обучение    

За кого е предназначено

Обучението е насочено към финансови мениджъри, бизнес консултанти, съставители на финансови отчети, счетоводители, кредитни консултанти, анализатори, одитори, както и студенти.

Резюме

Финансовата диагностика е детайлен анализ на финансовите отчети за оценка на състоянието на бизнеса по отношение на определени критерии. Този анализ оценява финансовото състояние на компанията, и е ключова за определянето на ефикасни управленски решения. Целта на семинара е да покаже как това се случва в реална среда и кои са най-добрите практики. На участниците се представят конкретни насоки и добри практики, целящи придобиването на знания за практически анализ на финансовите отчети за диагностика на финансовото състояние на фирмите.

УЧЕБНА ПРОГРАМА:


1. Представяне на семинара и ползите от него.
2. Нов поглед върху ролята на финансовия анализ за осигуряване на ефективност на финансовото управление – акцент върху финансовата диагностика при вземане на целесъобразни тактически и стратегически решения в предприятието.
3. Предприятието като обект на финансов анализ и диагностика. Видове финансова диагностика – счетоводна и стойностна. Финансови цели на заинтересованите лица – собственици, мениджъри, кредитори, инвеститори.
4. Финансовият отчет като информационен източник на анализа и диагностиката на стопанската организация – възможности, ограничения, прозрачност, достоверност на информацията.
5. Алгоритъм и инструментариум за диагностика на финансовото състояние на предприятието на основата на финансовия отчет и финансовите цели на собственици, мениджъри, кредитори и инвеститори.
6. Диагностика на оперативната дейност чрез показателите за ликвидност и делова активност.
7. Диагностика на инвестиционната дейност чрез показателите за риск, платежоспособност и финансова устойчивост
8. Диагностика на финансовата дейност чрез показателите за доходност, ефективност и рентабилност.
9. Комплексна диагностика на предприятието чрез финансови модели за банкрут, рентабилност, темп на растеж, добавена стойност.
10. Избор на управленски решения в зависимост от състоянието на финансовото здраве на предприятието.

Темите ще бъдат представяни и разисквани на базата на реални финансови отчети на български предприятия.


ВАЖНО! УЧАСТНИЦИТЕ ПОЛУЧАВАТ: ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА ХАРТИЕН НОСИТЕЛ, ЕЛЕКТРОННИ МАТЕРИАЛИ,
КАФЕ ПАУЗИ, КНИГА НА ЛЕКТОРА, СЕРТИФИКАТ ЗА КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНЦИИ!1,3 милиарда лева за 40 процедури идват по еврофондове през 2018-а


През следващата година по програмите, съфинансирани чрез фондовете на ЕС, ще бъдат обявени повече от 40 процедури за набиране на проектни предложения на обща стойност над 1,3 млрд. лева

На заседание на Съвета за координация на управлението на средствата от ЕС към Министерския съвет бяха приети индикативните годишни работни планове на програмите за 2018 г., съобщават от пресслужбата на правителството.

Договорените средства по оперативните програми и Програмата за морско дело и рибарство към края на октомври тази година възлизат на малко над 8 млрд. лева или близо 46% от общия бюджет. До бенефициентите са достигнали съответно малко над 14% от бюджетите на програмите или близо 2,5 млрд. лева. По Програмата за развитие на селските райони са били сключени договори за над 1,7 млрд. лева или около 30,4% от средствата за селскостопански проекти до края на програмния период. До момента по тях са разплатени над 800 млн. лева към бенефициентите.

„България приключи отчитането на физическото и финансовото изпълнение на програмите от първия за страната програмен период 2007-2013 г. и отчита над 95% изпълнение на финансовата рамка", заяви вицепремиерът Томислав Дончев, който е председател на Съвета за координация на управлението на средствата от ЕС.

По думите му, веднага след края на Председателството, в средата на 2018 г., стартира подготовката за следващия програмен период, като още отсега трябва да бъде засилен капацитетът за правене на секторни политики при спазване на основен принцип за допълняемост на инвестициите, така че фондовете да допълват, а не да заместват националните инвестиции.