ISO 9001:2015 - Развитие на изискванията към системите за управление на качеството в новата версия – коментар и практически насоки за внедряване


Брой дни: 1 ден - 8 учебни часа   Лектор: инж. ик. Емил Петров; Цена без ДДС: 150.00 лв.  Ref: 67Запитване за фирмено обучение    

За кого е предназначено

Представители на сертифицирани фирми и организации, одитори, консултантни, мениджъри по качество.

Резюме

ТОЗИ КУРС СЕ ПРЕДЛАГА И В ОНЛАЙН ФОРМАТ - ВИЖ ПОВЕЧЕ

ИНТЕНЗИВНО ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ НА СПЕЦИАЛИСТИ И ВЪТРЕШНИ ОДИТОРИ НА СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО ПО НОВАТА ВЕРСИЯ ISO 9001:2015


Обучението предоставя на участниците основни знания за изискванията на новата версия на Международен стандарт ISO 9001:2015 към системите за управление на качеството. Прави се коментар на принципите, модела и изискванията за внедряване на ефективна и ефикасна Система за управление на качеството в съвременните организации. Обръща се внимание на основните промени и начина на тяхното внедряване в интерес на развитието на всяка организация, включително и адаптиране на вече внедрени Системи за управление към новите изисквания. Особено внимание се обръща на новия подход за внедряване и развитие на организациите, основаващ се на съобразяване на системата от процеси и дейности с променящите се вътрешни и външни обстоятелства (контекст) на организация, включително променящите се изисквания на клиентите и заинтересованите. Отчита се и се дават примери за оценка и управление на установените бизнес рисковете и възможности в интерес на непрекъснатото развитие на организациите. На участниците се предоставя богата възможност за задаване на въпроси в техен интерес.ПРОГРАМА НА КУРСА:
1) Йерархия на системите. Място и роля на организацията в тях


2) Състояние и промени в макро и микро средата на организацията. Външни и вътрешни обстоятелства (контекст на организацията), определящи стратегията и визията за развитие на бизнеса. Политика
3) Седем основни принципа за управление на качеството. Цикъл на Деминг за управление на качеството. Процесен подход за управление на качеството – концептуален моделСтруктура, изисквания на ISO 9001:2015
4) ПЛАНИРАНЕ. Рискове и възможности за развитие – цели на организацията и действия за тяхното постигане
5) ПОДДЪРЖАНЕ. Ресурси (човешки ресурси, инфраструктура и среда за изпълнение на процесите). Средства за наблюдение и измерване. Управление на знанията в организацията. Компетентност, осъзнаване и обмен на информация. Документирана информация (документи и записи).
6) ДЕЙНОСТИ. Оперативно планиране и управление на бизнеса. Работа с клиенти и договаряне. Проектиране и разработване. Работа с доставчици и подизпълнители. Производство и предоставяне на услуги. Пускане (крайна реализация) на продукти и услуги. Управление на несъответстващи резултати.
7) ОЦЕНЯВАНЕ И РЕЗУЛТАТНОСТ. Наблюдения, измервания, анализи и оценяване. Вътрешен одит. Преглед от ръководството.
8) ПОДОБРЯВАНЕ. Оценка на възможностите за подобрение. Несъответствия и коригиращи действия. Постоянно подобряване.
9) Обобщение на новостите и възможностите за тяхното внедряване в организациите
10) Нови възможности за интеграция на системи за управление – интегриран структурен подход на основните стандарти за системи за управление - ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; ISO/IEC 27001:2013…
11) ВЪПРОСИ, ОТГОВОРИ, КОМЕНТАРИ..1,3 милиарда лева за 40 процедури идват по еврофондове през 2018-а


През следващата година по програмите, съфинансирани чрез фондовете на ЕС, ще бъдат обявени повече от 40 процедури за набиране на проектни предложения на обща стойност над 1,3 млрд. лева

На заседание на Съвета за координация на управлението на средствата от ЕС към Министерския съвет бяха приети индикативните годишни работни планове на програмите за 2018 г., съобщават от пресслужбата на правителството.

Договорените средства по оперативните програми и Програмата за морско дело и рибарство към края на октомври тази година възлизат на малко над 8 млрд. лева или близо 46% от общия бюджет. До бенефициентите са достигнали съответно малко над 14% от бюджетите на програмите или близо 2,5 млрд. лева. По Програмата за развитие на селските райони са били сключени договори за над 1,7 млрд. лева или около 30,4% от средствата за селскостопански проекти до края на програмния период. До момента по тях са разплатени над 800 млн. лева към бенефициентите.

„България приключи отчитането на физическото и финансовото изпълнение на програмите от първия за страната програмен период 2007-2013 г. и отчита над 95% изпълнение на финансовата рамка", заяви вицепремиерът Томислав Дончев, който е председател на Съвета за координация на управлението на средствата от ЕС.

По думите му, веднага след края на Председателството, в средата на 2018 г., стартира подготовката за следващия програмен период, като още отсега трябва да бъде засилен капацитетът за правене на секторни политики при спазване на основен принцип за допълняемост на инвестициите, така че фондовете да допълват, а не да заместват националните инвестиции.