ISO 9001:2015 - Развитие на изискванията към системите за управление на качеството в новата версия – коментар и практически насоки за внедряване


Брой дни: 1 ден - 8 учебни часа   Лектор: инж. ик. Емил Петров; Цена без ДДС: 150.00 лв.  Ref: 67Запитване за фирмено обучение    

За кого е предназначено

Представители на сертифицирани фирми и организации, одитори, консултантни, мениджъри по качество.

Резюме

ТОЗИ КУРС СЕ ПРЕДЛАГА И В ОНЛАЙН ФОРМАТ - ВИЖ ПОВЕЧЕ

ИНТЕНЗИВНО ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ НА СПЕЦИАЛИСТИ И ВЪТРЕШНИ ОДИТОРИ НА СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО ПО НОВАТА ВЕРСИЯ ISO 9001:2015


Обучението предоставя на участниците основни знания за изискванията на новата версия на Международен стандарт ISO 9001:2015 към системите за управление на качеството. Прави се коментар на принципите, модела и изискванията за внедряване на ефективна и ефикасна Система за управление на качеството в съвременните организации. Обръща се внимание на основните промени и начина на тяхното внедряване в интерес на развитието на всяка организация, включително и адаптиране на вече внедрени Системи за управление към новите изисквания. Особено внимание се обръща на новия подход за внедряване и развитие на организациите, основаващ се на съобразяване на системата от процеси и дейности с променящите се вътрешни и външни обстоятелства (контекст) на организация, включително променящите се изисквания на клиентите и заинтересованите. Отчита се и се дават примери за оценка и управление на установените бизнес рисковете и възможности в интерес на непрекъснатото развитие на организациите. На участниците се предоставя богата възможност за задаване на въпроси в техен интерес.ПРОГРАМА НА КУРСА:
1) Йерархия на системите. Място и роля на организацията в тях


2) Състояние и промени в макро и микро средата на организацията. Външни и вътрешни обстоятелства (контекст на организацията), определящи стратегията и визията за развитие на бизнеса. Политика
3) Седем основни принципа за управление на качеството. Цикъл на Деминг за управление на качеството. Процесен подход за управление на качеството – концептуален моделСтруктура, изисквания на ISO 9001:2015
4) ПЛАНИРАНЕ. Рискове и възможности за развитие – цели на организацията и действия за тяхното постигане
5) ПОДДЪРЖАНЕ. Ресурси (човешки ресурси, инфраструктура и среда за изпълнение на процесите). Средства за наблюдение и измерване. Управление на знанията в организацията. Компетентност, осъзнаване и обмен на информация. Документирана информация (документи и записи).
6) ДЕЙНОСТИ. Оперативно планиране и управление на бизнеса. Работа с клиенти и договаряне. Проектиране и разработване. Работа с доставчици и подизпълнители. Производство и предоставяне на услуги. Пускане (крайна реализация) на продукти и услуги. Управление на несъответстващи резултати.
7) ОЦЕНЯВАНЕ И РЕЗУЛТАТНОСТ. Наблюдения, измервания, анализи и оценяване. Вътрешен одит. Преглед от ръководството.
8) ПОДОБРЯВАНЕ. Оценка на възможностите за подобрение. Несъответствия и коригиращи действия. Постоянно подобряване.
9) Обобщение на новостите и възможностите за тяхното внедряване в организациите
10) Нови възможности за интеграция на системи за управление – интегриран структурен подход на основните стандарти за системи за управление - ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; ISO/IEC 27001:2013…
11) ВЪПРОСИ, ОТГОВОРИ, КОМЕНТАРИ..