ПРАКТИЧЕСКИ АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ - онлайн участие (видео излъчване - на живо)


Брой дни: 1 ден - 8 учебни часа   Лектор: доц. д-р Виолета Касърова; Цена без ДДС: 100.00 лв.  Ref: 71Запитване за фирмено обучение    

За кого е предназначено

Обучението е насочено към финансови мениджъри, бизнес консултанти, съставители на финансови отчети, счетоводители, кредитни консултанти, анализатори, одитори, както и студенти.

Резюме

Финансовата диагностика е детайлен анализ на финансовите отчети за оценка на състоянието на бизнеса по отношение на определени критерии. Този анализ оценява финансовото състояние на компанията, и е ключова за определянето на ефикасни управленски решения. Целта на семинара е да покаже как това се случва в реална среда и кои са най-добрите практики. На участниците се представят конкретни насоки и добри практики, целящи придобиването на знания за практически анализ на финансовите отчети за диагностика на финансовото състояние на фирмите.

Обучението е 100% практически насочено, като по време на събитието се провеждат консултации с лектора за разрешаване на казуси от практиката на основата на реални финансови отчети.


УЧЕБНА ПРОГРАМА:


1. Представяне на семинара и ползите от него.


2. Нов поглед върху ролята на финансовия анализ за осигуряване на ефективност на финансовото управление - акцент върху финансовата диагностика при вземане на целесъобразни тактически и стратегически решения в предприятието.


3. Предприятието като обект на финансов анализ и диагностика. Видове финансова диагностика - счетоводна и стойностна. Финансови цели на заинтересованите лица - собственици, мениджъри, кредитори, инвеститори.
4. Финансовият отчет като информационен източник на анализа и диагностиката на стопанската организация - възможности, ограничения, прозрачност, достоверност на информацията.
5. Алгоритъм и инструментариум за диагностика на финансовото състояние на предприятието на основата на финансовия отчет и финансовите цели на собственици, мениджъри, кредитори и инвеститори.
6. Диагностика на оперативната дейност чрез показателите за ликвидност и делова активност.
7. Диагностика на инвестиционната дейност чрез показателите за риск, платежоспособност и финансова устойчивост
8. Диагностика на финансовата дейност чрез показателите за доходност, ефективност и рентабилност.
9. Комплексна диагностика на предприятието чрез финансови модели за банкрут, рентабилност, темп на растеж, добавена стойност.


10. Избор на управленски решения в зависимост от състоянието на финансовото здраве на предприятието.

Темите ще бъдат представяни и разисквани на базата на реални финансови отчети на български предприятия!


ВАЖНО!
УЧАСТНИЦИТЕ ПОЛУЧАВАТ: ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА PDF, РЕАЛНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ, ЕЛЕКТРОННИ МАТЕРИАЛИ, СЕРТИФИКАТ ЗА КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНЦИИ!