OHSAS 18001:2007 - Интензивен курс за специалисти и одитори на Системи за управление на здравето и безопасността при работа


Брой дни: 1 ден - 8 учебни часа   Лектор: Цена без ДДС: 150.00 лв.  Ref: 76Запитване за фирмено обучение    

За кого е предназначено

Специалисти и вътрешни одитори.

Резюме

ТОЗИ КУРС СЕ ПРЕДЛАГА И В ОНЛАЙН ФОРМАТ - http://bgcert-training.com/course.php?id=87


 


ИНТЕНЗИВНО ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ НА СПЕЦИАЛИСТИ И ВЪТРЕШНИ ОДИТОРИ СЪГЛАСНО BS OHSAS 18001:2007


СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА

Обща информация
Стандартът BS OHSAS 18001:2007 определя изисквания към системите за управление на здравето и безопасността при работа на персонала, ръководството и външни заинтересовани страни на територията на на организацията в обхвата на системата и във връзка с изпълняване на служебните им задължения.

Цели на обучението
Целите на курса са обучаемите да се запознаят с изискванията на стандарта BS OHSAS 18001:2007, както и да получат основни познания и умения за техниките за извършване на ефективни вътрешни одити на Системи за управление на здравето и безопасността при работа, съгласно изискванията на BS OHSAS 18001:2007 и указанията на БДС EN ISO 19011:2011 (ISO 19011:2011).
Комбинацията от презентация, дискусии, работа по конкретни казуси (самостоятелно и в екип) цели да развие разбиране и трайни умения за прилагане на придобитите знания в практиката.

Курсът завършва с издаване на сертификат.
- Стандарт BS OHSAS 18001:2007 „Системи за управление на здравето и безопасността при работа. Изисквания.”;
- Преглед на БДС EN ISO 19011:2011 „Указания за извършване на одит на системи за управление”;
- Техники за непрекъснато подобрение.

Продължителност на курса:

Интензивен еднодневен курс (8 учебни часа по 45 мин).
Начало на курса: 09:00 ч. Край на курса: 16:15 ч.

Сертификат

Сертификат за преминат транзитивен курс за специалист/ вътрешен одитор на Системи за управление по отношение на околната среда (BS OHSAS 18001:2007 и БДС EN ISO 19011:2011).

Ползи от обучението:
-    Разбиране и интерпретиране на изискванията на BS OHSAS 18001:2007;
-    Придобиване на теоретични познания и практическа способност за оценяване на съответствието на Системи за управление на здравето и безопасността при работа с изискванията на BS OHSAS 18001:2007.
-    Усвояване на одит техники и умения за планиране и провеждане на вътрешни одити на системи за управление, докладване на резултатите и извършване на последващи действия от одит, ръководейки се от указанията на БДС EN ISO 19011.УЧЕБНА ПРОГРАМА

Час    Тема / дейност
09:00 – 09:30    За курса. Стандарти, принципи и дефиниции. Основни термини и определения. Процесен подход.
09:30 – 10:00    Въведение в BS OHSAS 18001:2007. Съдържание и структура.
10:00 – 10:30    Общи изисквания. Политика за здраве и безопасност. Идентифициране на опасностите, минимизиране и контрол на рисковете. Цели и програми. Законови изисквания.
10:30 – 10:45    Почивка.
10:45 – 11:15    Управление на ресурси. Компетентност, обучение и осъзнаване. Обмен на информация, участие и консултиране.
11:15 – 12:00    Управление на документи и записи.
12:00 – 12:30    Оперативен контрол.
12:30 – 13:00    Обедна почивка.
13:00 – 13:30    Действия в извънредни ситуации.
13:30 – 14:15    Оценка на резултатността. Измерване, наблюдение, анализ и оценка. Съответствие
14:15 – 14:45    Действия при инциденти и несъответствия. Коригиращи и превантивни мерки. Техники за непрекъснато подобрение.
14:45 – 15:00    Почивка.
15:00 – 15:45    Вътрешен одит - планиране, провеждане и докладване с позоваване към БДС ISO EN 19011:2011 (ISO 19011:2011). Преглед от ръководството.
15:45 – 16:15    Въпроси и практически казуси.1,3 милиарда лева за 40 процедури идват по еврофондове през 2018-а


През следващата година по програмите, съфинансирани чрез фондовете на ЕС, ще бъдат обявени повече от 40 процедури за набиране на проектни предложения на обща стойност над 1,3 млрд. лева

На заседание на Съвета за координация на управлението на средствата от ЕС към Министерския съвет бяха приети индикативните годишни работни планове на програмите за 2018 г., съобщават от пресслужбата на правителството.

Договорените средства по оперативните програми и Програмата за морско дело и рибарство към края на октомври тази година възлизат на малко над 8 млрд. лева или близо 46% от общия бюджет. До бенефициентите са достигнали съответно малко над 14% от бюджетите на програмите или близо 2,5 млрд. лева. По Програмата за развитие на селските райони са били сключени договори за над 1,7 млрд. лева или около 30,4% от средствата за селскостопански проекти до края на програмния период. До момента по тях са разплатени над 800 млн. лева към бенефициентите.

„България приключи отчитането на физическото и финансовото изпълнение на програмите от първия за страната програмен период 2007-2013 г. и отчита над 95% изпълнение на финансовата рамка", заяви вицепремиерът Томислав Дончев, който е председател на Съвета за координация на управлението на средствата от ЕС.

По думите му, веднага след края на Председателството, в средата на 2018 г., стартира подготовката за следващия програмен период, като още отсега трябва да бъде засилен капацитетът за правене на секторни политики при спазване на основен принцип за допълняемост на инвестициите, така че фондовете да допълват, а не да заместват националните инвестиции.