OHSAS 18001:2007 - Интензивен курс за специалисти и одитори на Системи за управление на здравето и безопасността при работа


Брой дни: 1 ден - 8 учебни часа   Лектор: Паулина Иванова - експерт по СУ, сертифициран водещ одитор по ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001:2007 , ISO 50001:2011, ISO/IEC 27001, IT SMS 20000; Цена без ДДС: 150.00 лв.  Ref: 76Запитване за фирмено обучение    

За кого е предназначено

Специалисти и вътрешни одитори.

Резюме

ТОЗИ КУРС СЕ ПРЕДЛАГА И В ОНЛАЙН ФОРМАТ - http://bgcert-training.com/course.php?id=87


 


ИНТЕНЗИВНО ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ НА СПЕЦИАЛИСТИ И ВЪТРЕШНИ ОДИТОРИ СЪГЛАСНО BS OHSAS 18001:2007


СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА

Обща информация
Стандартът BS OHSAS 18001:2007 определя изисквания към системите за управление на здравето и безопасността при работа на персонала, ръководството и външни заинтересовани страни на територията на на организацията в обхвата на системата и във връзка с изпълняване на служебните им задължения.

Цели на обучението
Целите на курса са обучаемите да се запознаят с изискванията на стандарта BS OHSAS 18001:2007, както и да получат основни познания и умения за техниките за извършване на ефективни вътрешни одити на Системи за управление на здравето и безопасността при работа, съгласно изискванията на BS OHSAS 18001:2007 и указанията на БДС EN ISO 19011:2011 (ISO 19011:2011).
Комбинацията от презентация, дискусии, работа по конкретни казуси (самостоятелно и в екип) цели да развие разбиране и трайни умения за прилагане на придобитите знания в практиката.

Курсът завършва с издаване на сертификат.
- Стандарт BS OHSAS 18001:2007 „Системи за управление на здравето и безопасността при работа. Изисквания.”;
- Преглед на БДС EN ISO 19011:2011 „Указания за извършване на одит на системи за управление”;
- Техники за непрекъснато подобрение.

Продължителност на курса:

Интензивен еднодневен курс (8 учебни часа по 45 мин).
Начало на курса: 09:00 ч. Край на курса: 16:15 ч.

Сертификат

Сертификат за преминат транзитивен курс за специалист/ вътрешен одитор на Системи за управление по отношение на околната среда (BS OHSAS 18001:2007 и БДС EN ISO 19011:2011).

Ползи от обучението:
-    Разбиране и интерпретиране на изискванията на BS OHSAS 18001:2007;
-    Придобиване на теоретични познания и практическа способност за оценяване на съответствието на Системи за управление на здравето и безопасността при работа с изискванията на BS OHSAS 18001:2007.
-    Усвояване на одит техники и умения за планиране и провеждане на вътрешни одити на системи за управление, докладване на резултатите и извършване на последващи действия от одит, ръководейки се от указанията на БДС EN ISO 19011.УЧЕБНА ПРОГРАМА

Час    Тема / дейност
09:00 – 09:30    За курса. Стандарти, принципи и дефиниции. Основни термини и определения. Процесен подход.
09:30 – 10:00    Въведение в BS OHSAS 18001:2007. Съдържание и структура.
10:00 – 10:30    Общи изисквания. Политика за здраве и безопасност. Идентифициране на опасностите, минимизиране и контрол на рисковете. Цели и програми. Законови изисквания.
10:30 – 10:45    Почивка.
10:45 – 11:15    Управление на ресурси. Компетентност, обучение и осъзнаване. Обмен на информация, участие и консултиране.
11:15 – 12:00    Управление на документи и записи.
12:00 – 12:30    Оперативен контрол.
12:30 – 13:00    Обедна почивка.
13:00 – 13:30    Действия в извънредни ситуации.
13:30 – 14:15    Оценка на резултатността. Измерване, наблюдение, анализ и оценка. Съответствие
14:15 – 14:45    Действия при инциденти и несъответствия. Коригиращи и превантивни мерки. Техники за непрекъснато подобрение.
14:45 – 15:00    Почивка.
15:00 – 15:45    Вътрешен одит - планиране, провеждане и докладване с позоваване към БДС ISO EN 19011:2011 (ISO 19011:2011). Преглед от ръководството.
15:45 – 16:15    Въпроси и практически казуси.