ISO 14001:2015 - Развитие на изискванията към системите за управление на околната среда в новата версия – коментар и практически насоки за внедряване


Брой дни: 1 ден - 8 учебни часа   Лектор: Паулина Иванова - експерт по СУ, сертифициран водещ одитор по ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001:2007 , ISO 50001:2011, ISO/IEC 27001, IT SMS 20000; Цена без ДДС: 150.00 лв.  Ref: 77Запитване за фирмено обучение    

За кого е предназначено

Специалисти и вътрешни одитори.

Резюме

ТОЗИ КУРС СЕ ПРЕДЛАГА И В ОНЛАЙН ФОРМАТ ВИЖ ПОВЕЧЕ

Стандартът ISO 14001:2015 съдържа изисквания към системите за управление на околната среда и указания за тяхното изпълнение. Настоящото издание на стандарта е в сила от 14.09.2015, като заменя и отменя ISO 14001:2004 (респ. БДС ISO EN 14001:2015 заменя и отменя БДС ISO EN 14001:2005 от 25.09.2015 г.). В рамките на три години от публикуването на новата версия на стандарта всички действащи системи за управление на околната среда следва да бъдат приведени в съответствие с нея, ако организациите желаят да притежават валидни сертификати.

Цели на обучението

Целите на курса са обучаемите да се запознаят с изискванията на стандарта БДС ISO EN 14001:2015, както и да получат основни познания и умения за техниките за извършване на ефективни вътрешни одити на Системи за управление по отношение на околната среда, съгласно изискванията на БДС ISO EN 14001:2015 и указанията на БДС EN ISO 19011:2011 (ISO 19011:2011).
Комбинацията от презентация, дискусии, работа по конкретни казуси (самостоятелно и в екип) цели да развие разбиране и трайни умения за прилагане на придобитите знания в практиката.

Курсът завършва с издаване на сертификат.

Основни теми на курса:

- Стандарт БДС ISO EN 14001:2015 „Системи за управление по отношение на околната среда. Изисквания с указания за прилагане.”;
- Преглед на БДС EN ISO 19011:2011 „Указания за извършване на одит на системи за управление”;
- Техники за непрекъснато подобрение.

Продължителност на курса:

Интензивен еднодневен курс (8 учебни часа по 45 мин).
Начало на курса: 09:00 ч. Край на курса: 16:15 ч.

Сертификат
Сертификат за преминат транзитивен курс за Вътрешен одитор на Системи за управление по отношение на околната среда (БДС ISO EN 14001:2015 и БДС EN ISO 19011:2011).

Ползи от обучението:
-    Разбиране и интерпретиране на изискванията на БДС ISO EN 14001:2015;
-    Придобиване на теоретични познания и практическа способност за оценяване на съответствието на Системи за управление по отношение на околната среда с изискванията на БДС ISO EN 14001:2015.
-    Усвояване на одит техники и умения за планиране и провеждане на вътрешни одити на системи за управление, докладване на резултатите и извършване на последващи действия от одит, ръководейки се от указанията на БДС EN ISO 19011.


 


ГРАФИК НА ОБУЧЕНИЕ ЗА ВЪТРЕШНИ ОДИТОРИ ПО БДС EN ISO 14001:2015 СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
Час    Тема / дейност
09:00 – 09:30    За курса. Стандарти, принципи и дефиниции. Основни термини и определения.
09:30 – 10:00    Въведение в БДС ISO EN 14001:2015. Съдържание и структура.
10:00 – 10:30    Контекст на организацията. Лидерство – ангажираност, политика по околна среда, роли и отговорности.
10:30 – 10:45    Почивка.
10:45 – 11:15    Планиране. Рискове и възможности.
11:15 – 12:00    Аспекти на околната среда и свързаните с тях задължения за спазване. Цели и програми.
12:00 – 12:30    Поддържане. Компетентност, осъзнаване и комуникация. Съдържание и управление на изискуемата от стандарта и необходима документирана информация.
12:30 – 13:00    Обедна почивка.
13:00 – 13:30    Дейности. Оперативно планиране и контрол. Действия в извънредни ситуации.
13:30 – 14:15    Оценка на резултатността. Измерване, наблюдение, анализ и оценка. Вътрешен одит - планиране, провеждане и докладване с позоваване към БДС ISO EN 19011:2011 (ISO 19011:2011). Преглед от ръководството.
14:15 – 14:45    Подобряване. Несъответствия и коригиращи действия. Техники за непрекъснато подобрение.
14:45 – 15:00    Почивка.
15:00 – 15:45    Приложения А и В.
15:45 – 16:15    Въпроси и практически казуси.