ISO 14001:2015 - Развитие на изискванията към системите за управление на околната среда в новата версия – коментар и практически насоки за внедряване


Брой дни: 1 ден - 8 учебни часа   Лектор: Цена без ДДС: 150.00 лв.  Ref: 77Запитване за фирмено обучение    

За кого е предназначено

Специалисти и вътрешни одитори.

Резюме

ТОЗИ КУРС СЕ ПРЕДЛАГА И В ОНЛАЙН ФОРМАТ ВИЖ ПОВЕЧЕ

Стандартът ISO 14001:2015 съдържа изисквания към системите за управление на околната среда и указания за тяхното изпълнение. Настоящото издание на стандарта е в сила от 14.09.2015, като заменя и отменя ISO 14001:2004 (респ. БДС ISO EN 14001:2015 заменя и отменя БДС ISO EN 14001:2005 от 25.09.2015 г.). В рамките на три години от публикуването на новата версия на стандарта всички действащи системи за управление на околната среда следва да бъдат приведени в съответствие с нея, ако организациите желаят да притежават валидни сертификати.

Цели на обучението

Целите на курса са обучаемите да се запознаят с изискванията на стандарта БДС ISO EN 14001:2015, както и да получат основни познания и умения за техниките за извършване на ефективни вътрешни одити на Системи за управление по отношение на околната среда, съгласно изискванията на БДС ISO EN 14001:2015 и указанията на БДС EN ISO 19011:2011 (ISO 19011:2011).
Комбинацията от презентация, дискусии, работа по конкретни казуси (самостоятелно и в екип) цели да развие разбиране и трайни умения за прилагане на придобитите знания в практиката.

Курсът завършва с издаване на сертификат.

Основни теми на курса:

- Стандарт БДС ISO EN 14001:2015 „Системи за управление по отношение на околната среда. Изисквания с указания за прилагане.”;
- Преглед на БДС EN ISO 19011:2011 „Указания за извършване на одит на системи за управление”;
- Техники за непрекъснато подобрение.

Продължителност на курса:

Интензивен еднодневен курс (8 учебни часа по 45 мин).
Начало на курса: 09:00 ч. Край на курса: 16:15 ч.

Сертификат
Сертификат за преминат транзитивен курс за Вътрешен одитор на Системи за управление по отношение на околната среда (БДС ISO EN 14001:2015 и БДС EN ISO 19011:2011).

Ползи от обучението:
-    Разбиране и интерпретиране на изискванията на БДС ISO EN 14001:2015;
-    Придобиване на теоретични познания и практическа способност за оценяване на съответствието на Системи за управление по отношение на околната среда с изискванията на БДС ISO EN 14001:2015.
-    Усвояване на одит техники и умения за планиране и провеждане на вътрешни одити на системи за управление, докладване на резултатите и извършване на последващи действия от одит, ръководейки се от указанията на БДС EN ISO 19011.


 


ГРАФИК НА ОБУЧЕНИЕ ЗА ВЪТРЕШНИ ОДИТОРИ ПО БДС EN ISO 14001:2015 СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
Час    Тема / дейност
09:00 – 09:30    За курса. Стандарти, принципи и дефиниции. Основни термини и определения.
09:30 – 10:00    Въведение в БДС ISO EN 14001:2015. Съдържание и структура.
10:00 – 10:30    Контекст на организацията. Лидерство – ангажираност, политика по околна среда, роли и отговорности.
10:30 – 10:45    Почивка.
10:45 – 11:15    Планиране. Рискове и възможности.
11:15 – 12:00    Аспекти на околната среда и свързаните с тях задължения за спазване. Цели и програми.
12:00 – 12:30    Поддържане. Компетентност, осъзнаване и комуникация. Съдържание и управление на изискуемата от стандарта и необходима документирана информация.
12:30 – 13:00    Обедна почивка.
13:00 – 13:30    Дейности. Оперативно планиране и контрол. Действия в извънредни ситуации.
13:30 – 14:15    Оценка на резултатността. Измерване, наблюдение, анализ и оценка. Вътрешен одит - планиране, провеждане и докладване с позоваване към БДС ISO EN 19011:2011 (ISO 19011:2011). Преглед от ръководството.
14:15 – 14:45    Подобряване. Несъответствия и коригиращи действия. Техники за непрекъснато подобрение.
14:45 – 15:00    Почивка.
15:00 – 15:45    Приложения А и В.
15:45 – 16:15    Въпроси и практически казуси.1,3 милиарда лева за 40 процедури идват по еврофондове през 2018-а


През следващата година по програмите, съфинансирани чрез фондовете на ЕС, ще бъдат обявени повече от 40 процедури за набиране на проектни предложения на обща стойност над 1,3 млрд. лева

На заседание на Съвета за координация на управлението на средствата от ЕС към Министерския съвет бяха приети индикативните годишни работни планове на програмите за 2018 г., съобщават от пресслужбата на правителството.

Договорените средства по оперативните програми и Програмата за морско дело и рибарство към края на октомври тази година възлизат на малко над 8 млрд. лева или близо 46% от общия бюджет. До бенефициентите са достигнали съответно малко над 14% от бюджетите на програмите или близо 2,5 млрд. лева. По Програмата за развитие на селските райони са били сключени договори за над 1,7 млрд. лева или около 30,4% от средствата за селскостопански проекти до края на програмния период. До момента по тях са разплатени над 800 млн. лева към бенефициентите.

„България приключи отчитането на физическото и финансовото изпълнение на програмите от първия за страната програмен период 2007-2013 г. и отчита над 95% изпълнение на финансовата рамка", заяви вицепремиерът Томислав Дончев, който е председател на Съвета за координация на управлението на средствата от ЕС.

По думите му, веднага след края на Председателството, в средата на 2018 г., стартира подготовката за следващия програмен период, като още отсега трябва да бъде засилен капацитетът за правене на секторни политики при спазване на основен принцип за допълняемост на инвестициите, така че фондовете да допълват, а не да заместват националните инвестиции.