ISO/IEC 20000-1 - Системи за управление на услуги в областта на информационните технологии


Брой дни: 1 ден - 8 учебни часа   Лектор: Цена без ДДС: 150.00 лв.  Ref: 78Запитване за фирмено обучение

За кого е предназначено

Специалисти и вътрешни одитори.

Резюме

КУРС НА ОБУЧЕНИЕ НА ВЪТРЕШНИ ОДИТОРИ
СЪГЛАСНО БДС ISO/IEC 20000-1:2012
ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ. УПРАВЛЕНИЕ НА УСЛУГИ. ИЗИСКВАНИЯ ОТНОСНО СИСТЕМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА УСЛУГИ 
Обща информация
БДС ISO/IEC 20000-1 определя изисквания към системите за управление на услуги в областта на информационните технологии. Настоящото издание на стандарта е одобрено от изпълнителния директор на БИС на 17.10.2012 г. и е идентично на международния стандарт ISO/IEC 20000-1:2011.

Цели на обучението
Целите на курса са обучаемите да се запознаят с изискванията на стандарта БДС ISO/IEC 20000-1:2012, както и да получат основни познания и умения за техниките за извършване на ефективни вътрешни одити на Системи за управление на услуги, съгласно изискванията на БДС ISO/IEC 20000-1:2012 и указанията на БДС EN ISO 19011:2011.
Комбинацията от презентация, дискусии, работа по конкретни казуси (самостоятелно и в екип) цели да развие разбиране и трайни умения за прилагане на придобитите знания в практиката.

Курсът завършва с издаване на сертификат.

Основни теми на курса:
- Стандарт БДС ISO/IEC 20000-1:2012 „Информационни технологии. Управление на услуги. Изисквания към системата за управление на услуги.”;
- Преглед на БДС EN ISO 19011:2011 „Указания за извършване на одит на системи за управление”;
- Техники за непрекъснато подобрение.

Продължителност на курса:
Интензивен еднодневен курс (8 учебни часа по 45 мин).
Начало на курса: 09:00 ч. Край на курса: 16:15 ч.

Сертификат
Сертификат за преминат транзитивен курс за Вътрешен одитор на Системи за управление на услуги (БДС ISO/IEC 20000-1:2012 и БДС EN ISO 19011:2011).

Ползи от обучението:

-    Разбиране и интерпретиране на изискванията на БДС ISO/IEC 20000-1:2012;
-    Придобиване на теоретични познания и практическа способност за оценяване на съответствието на Системи за управление на услуги в областта на информационните технологии с изискванията на БДС ISO/IEC 20000-1:2012;
-    Усвояване на одит техники и умения за планиране и провеждане на вътрешни одити на системи за управление, докладване на резултатите и извършване на последващи действия от одит, ръководейки се от указанията на БДС EN ISO 19011.
 

ГРАФИК НА ОБУЧЕНИЕ ЗА ВЪТРЕШНИ ОДИТОРИ ПО БДС ISO/IEC 20000-1:2012
ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ. УПРАВЛЕНИЕ НА УСЛУГИ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СИСТЕМИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА УСЛУГИ


За един ден или 8 учебни часа по 45 мин, разпределени в лекции по 30 и 45 мин, в зависимост от учебния материал

Час    Тема / дейност
09:00 – 09:30    За курса. Стандарти, принципи и дефиниции. Основни термини и определения. Процесен подход.
09:30 – 10:00    Въведение в ISO/IEC 20000-1:2011. Съдържание и структура. Позоваване към ISO/IEC 20000-2, ISO/IEC 20000-3, ISO/IEC 20000-4 и ISO/IEC 20000-5.
10:00 – 10:30    Общи изисквания. Отговорност на ръководството. Управление на услуги от трети страни. Управление на документи и записи. Управление на ресурси. Дефиниране на обхват. Планиране, внедряване, поддържане, наблюдение и преглед. Политика и цели.
10:30 – 10:45    Почивка.
10:45 – 11:15    Вътрешен одит - Планиране, провеждане и докладване с позоваване към БДС ISO EN 19011:2011 (ISO 19011:2011). Преглед от ръководството. Поддържане и подобряване.
11:15 – 12:00    Планиране, разработване и преминаване към нови или променени услуги.
12:00 – 12:30    Предоставяне на услуги – контрол върху ниво на услугата, отчетност, наличност и непрекъснатост, бюджетиране и управление на капацитета.
12:30 – 13:00    Обедна почивка.
13:00 – 13:30    Управление на сигурността на информацията. Политика, механизми за контрол и справяне с инциденти.
13:30 – 14:15    Управление на отношенията с клиенти, партньори, доставчици и други заинтересовани страни.
14:15 – 14:45    Управление на инциденти, заявки за услуги и проблеми.
14:45 – 15:00    Почивка.
15:00 – 15:45    Управление на конфигурацията. Управление на измененията. Управление на версиите и внедряването им в експлоатационна среда.
15:45 – 16:15    Въпроси и практически казуси.1,3 милиарда лева за 40 процедури идват по еврофондове през 2018-а


През следващата година по програмите, съфинансирани чрез фондовете на ЕС, ще бъдат обявени повече от 40 процедури за набиране на проектни предложения на обща стойност над 1,3 млрд. лева

На заседание на Съвета за координация на управлението на средствата от ЕС към Министерския съвет бяха приети индикативните годишни работни планове на програмите за 2018 г., съобщават от пресслужбата на правителството.

Договорените средства по оперативните програми и Програмата за морско дело и рибарство към края на октомври тази година възлизат на малко над 8 млрд. лева или близо 46% от общия бюджет. До бенефициентите са достигнали съответно малко над 14% от бюджетите на програмите или близо 2,5 млрд. лева. По Програмата за развитие на селските райони са били сключени договори за над 1,7 млрд. лева или около 30,4% от средствата за селскостопански проекти до края на програмния период. До момента по тях са разплатени над 800 млн. лева към бенефициентите.

„България приключи отчитането на физическото и финансовото изпълнение на програмите от първия за страната програмен период 2007-2013 г. и отчита над 95% изпълнение на финансовата рамка", заяви вицепремиерът Томислав Дончев, който е председател на Съвета за координация на управлението на средствата от ЕС.

По думите му, веднага след края на Председателството, в средата на 2018 г., стартира подготовката за следващия програмен период, като още отсега трябва да бъде засилен капацитетът за правене на секторни политики при спазване на основен принцип за допълняемост на инвестициите, така че фондовете да допълват, а не да заместват националните инвестиции.