ISO/IEC 20000-1 - Системи за управление на услуги в областта на информационните технологии


Брой дни: 1 ден - 8 учебни часа   Лектор: Паулина Иванова - експерт по СУ, сертифициран водещ одитор по ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001:2007 , ISO 50001:2011, ISO/IEC 27001, IT SMS 20000; Цена без ДДС: 150.00 лв.  Ref: 78Запитване за фирмено обучение

За кого е предназначено

Специалисти и вътрешни одитори.

Резюме

КУРС НА ОБУЧЕНИЕ НА ВЪТРЕШНИ ОДИТОРИ
СЪГЛАСНО БДС ISO/IEC 20000-1:2012
ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ. УПРАВЛЕНИЕ НА УСЛУГИ. ИЗИСКВАНИЯ ОТНОСНО СИСТЕМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА УСЛУГИ 
Обща информация
БДС ISO/IEC 20000-1 определя изисквания към системите за управление на услуги в областта на информационните технологии. Настоящото издание на стандарта е одобрено от изпълнителния директор на БИС на 17.10.2012 г. и е идентично на международния стандарт ISO/IEC 20000-1:2011.

Цели на обучението
Целите на курса са обучаемите да се запознаят с изискванията на стандарта БДС ISO/IEC 20000-1:2012, както и да получат основни познания и умения за техниките за извършване на ефективни вътрешни одити на Системи за управление на услуги, съгласно изискванията на БДС ISO/IEC 20000-1:2012 и указанията на БДС EN ISO 19011:2011.
Комбинацията от презентация, дискусии, работа по конкретни казуси (самостоятелно и в екип) цели да развие разбиране и трайни умения за прилагане на придобитите знания в практиката.

Курсът завършва с издаване на сертификат.

Основни теми на курса:
- Стандарт БДС ISO/IEC 20000-1:2012 „Информационни технологии. Управление на услуги. Изисквания към системата за управление на услуги.”;
- Преглед на БДС EN ISO 19011:2011 „Указания за извършване на одит на системи за управление”;
- Техники за непрекъснато подобрение.

Продължителност на курса:
Интензивен еднодневен курс (8 учебни часа по 45 мин).
Начало на курса: 09:00 ч. Край на курса: 16:15 ч.

Сертификат
Сертификат за преминат транзитивен курс за Вътрешен одитор на Системи за управление на услуги (БДС ISO/IEC 20000-1:2012 и БДС EN ISO 19011:2011).

Ползи от обучението:

-    Разбиране и интерпретиране на изискванията на БДС ISO/IEC 20000-1:2012;
-    Придобиване на теоретични познания и практическа способност за оценяване на съответствието на Системи за управление на услуги в областта на информационните технологии с изискванията на БДС ISO/IEC 20000-1:2012;
-    Усвояване на одит техники и умения за планиране и провеждане на вътрешни одити на системи за управление, докладване на резултатите и извършване на последващи действия от одит, ръководейки се от указанията на БДС EN ISO 19011.
 

ГРАФИК НА ОБУЧЕНИЕ ЗА ВЪТРЕШНИ ОДИТОРИ ПО БДС ISO/IEC 20000-1:2012
ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ. УПРАВЛЕНИЕ НА УСЛУГИ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СИСТЕМИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА УСЛУГИ


За един ден или 8 учебни часа по 45 мин, разпределени в лекции по 30 и 45 мин, в зависимост от учебния материал

Час    Тема / дейност
09:00 – 09:30    За курса. Стандарти, принципи и дефиниции. Основни термини и определения. Процесен подход.
09:30 – 10:00    Въведение в ISO/IEC 20000-1:2011. Съдържание и структура. Позоваване към ISO/IEC 20000-2, ISO/IEC 20000-3, ISO/IEC 20000-4 и ISO/IEC 20000-5.
10:00 – 10:30    Общи изисквания. Отговорност на ръководството. Управление на услуги от трети страни. Управление на документи и записи. Управление на ресурси. Дефиниране на обхват. Планиране, внедряване, поддържане, наблюдение и преглед. Политика и цели.
10:30 – 10:45    Почивка.
10:45 – 11:15    Вътрешен одит - Планиране, провеждане и докладване с позоваване към БДС ISO EN 19011:2011 (ISO 19011:2011). Преглед от ръководството. Поддържане и подобряване.
11:15 – 12:00    Планиране, разработване и преминаване към нови или променени услуги.
12:00 – 12:30    Предоставяне на услуги – контрол върху ниво на услугата, отчетност, наличност и непрекъснатост, бюджетиране и управление на капацитета.
12:30 – 13:00    Обедна почивка.
13:00 – 13:30    Управление на сигурността на информацията. Политика, механизми за контрол и справяне с инциденти.
13:30 – 14:15    Управление на отношенията с клиенти, партньори, доставчици и други заинтересовани страни.
14:15 – 14:45    Управление на инциденти, заявки за услуги и проблеми.
14:45 – 15:00    Почивка.
15:00 – 15:45    Управление на конфигурацията. Управление на измененията. Управление на версиите и внедряването им в експлоатационна среда.
15:45 – 16:15    Въпроси и практически казуси.