ISO 22301:2012 - Системи за управление на непрекъснатостта на дейността


Брой дни: 1 ден - 8 учебни часа   Лектор: Цена без ДДС: 150.00 лв.  Ref: 79Запитване за фирмено обучение

За кого е предназначено

Специалисти и вътрешни одитори.

Резюме

ОБУЧЕНИЕ ЗА ЗАПОЗНАВАНЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА МЕЖДУНАРОДНИЯ СТАНДАРТ   
ISO 22301:2012 СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НЕПРЕКЪСНАТОСТТА НА ДЕЙНОСТТА. ИЗИСКВАНИЯОбща информация
Стандартът ISO 22301:2012 определя изисквания към системите за управление на непрекъснатостта на дейността. Управлението на непрекъснатостта на бизнеса се разглежда като инструмент за гарантиране на необходимата информация, кадри, оборудване, ресурси, комуникации, технологии и други, с цел максимално удовлетворяване изискванията на клиенти, технологични изисквания, вътрешни потребности или отговор на външни обстоятелства.

Цели на обучението
Целите на курса са обучаемите да се запознаят с изискванията на стандарта ISO 22301:2012, както и прилагането им в процеса на оперативната работа, чрез съставяне на политики, процедури, цели, планове и програми за тяхното изпълнение.
Комбинацията от презентация, дискусии, работа по конкретни казуси (самостоятелно и в екип) цели да развие разбиране и трайни умения за прилагане на придобитите знания в практиката.

Курсът завършва с попълване на тест и издаване на сертификат.

Основни теми на курса:
- Стандарт ISO 22301:2012 „Системи за управление на непрекъснатостта на дейността. Изисквания.”;
- Съставяне на процедури и планове за управление на непрекъснатостта на дейността;
- Изпълнение на тренировъчни тестове за действие в извънредни ситуации, оценка на практическата подготовка и актуализация на плановете за непрекъснатост с превантивна насоченост.
- Техники за непрекъснато подобрение на системата за управление на непрекъснатостта на дейността.

Продължителност на курса:

Интензивен, еднодневен курс (8 учебни часа).

Сертификат

Сертификат за преминат курс за запознаване с изискванията на ISO 22301:2012 „Системи за управление на непрекъснатостта на дейността. Изисквания.”.

Ползи от обучението:

-    Разбиране и интерпретиране на изискванията на ISO 22301:2012;
-    Придобиване на познания и практическа способност за участие при оценяване на риска за прекъсване и трудно възстановяване на дейността, а също предлагане на ефикасни мерки за повишаване на надеждността при работа.
-    Идентифициране на недостатъци или слаби места в подготовката за действия в необичайни ситуации по работните места, предлагане и извършване на подобрения.
-    Повишаване на квалификацията, чрез получаване на знания и придобиване на сертификат за постижения в областта на управлението на непрекъснатостта на дейността.
 
ДНЕВНА ПРОГРАМА 
за един ден (8 учебни часа, 6 астрономически часа).


Ден    Час    Тема / дейност
1    09:00 – 09:30    Регистрация на участниците и представяне на материалите за обучение.
    09:30 – 10:00    За курса. Основни термини и определения.
    10:00 – 10:30    Въведение в ISO 22301:2012. Цикъл на непрекъснато подобряване.
    10:30 – 10:45    Почивка.
    10:45 – 11:30    Контекст на организацията. Лидерство. Роли и отговорности.
    11:30 – 12:30    Планиране на процесите за гарантиране на непрекъснатостта на дейността. Цели и програми за тяхното постигане.
    12:30 – 13:00    Обедна почивка.
    13:00 – 13:30    Поддържане. Компетентност, осъзнаване и комуникация. Съдържание и управление на изискуемата от стандарта и необходима документирана информация.
    13:30 – 14:00    Работа. Оперативно планиране и контрол. Внедряване на процесите за гарантиране на непрекъснатостта на дейността.
    14:00 – 14:30    Оценка на работните характеристики. Измерване, наблюдение, анализ и оценка.
    14:30 – 15:00    Вътрешен одит и преглед от ръководството. Подобряване. Несъответствия и коригиращи действия. Техники за непрекъснато подобрение.
    15:00 – 15:15    Почивка.
    15:15 – 15:30    Раздаване на материалите за изпита и п1,3 милиарда лева за 40 процедури идват по еврофондове през 2018-а


През следващата година по програмите, съфинансирани чрез фондовете на ЕС, ще бъдат обявени повече от 40 процедури за набиране на проектни предложения на обща стойност над 1,3 млрд. лева

На заседание на Съвета за координация на управлението на средствата от ЕС към Министерския съвет бяха приети индикативните годишни работни планове на програмите за 2018 г., съобщават от пресслужбата на правителството.

Договорените средства по оперативните програми и Програмата за морско дело и рибарство към края на октомври тази година възлизат на малко над 8 млрд. лева или близо 46% от общия бюджет. До бенефициентите са достигнали съответно малко над 14% от бюджетите на програмите или близо 2,5 млрд. лева. По Програмата за развитие на селските райони са били сключени договори за над 1,7 млрд. лева или около 30,4% от средствата за селскостопански проекти до края на програмния период. До момента по тях са разплатени над 800 млн. лева към бенефициентите.

„България приключи отчитането на физическото и финансовото изпълнение на програмите от първия за страната програмен период 2007-2013 г. и отчита над 95% изпълнение на финансовата рамка", заяви вицепремиерът Томислав Дончев, който е председател на Съвета за координация на управлението на средствата от ЕС.

По думите му, веднага след края на Председателството, в средата на 2018 г., стартира подготовката за следващия програмен период, като още отсега трябва да бъде засилен капацитетът за правене на секторни политики при спазване на основен принцип за допълняемост на инвестициите, така че фондовете да допълват, а не да заместват националните инвестиции.