ISO 22301:2012 - Системи за управление на непрекъснатостта на дейността


Брой дни: 1 ден - 8 учебни часа   Лектор: Паулина Иванова - експерт по СУ, сертифициран водещ одитор по ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001:2007 , ISO 50001:2011, ISO/IEC 27001, IT SMS 20000; Цена без ДДС: 150.00 лв.  Ref: 79Запитване за фирмено обучение

За кого е предназначено

Специалисти и вътрешни одитори.

Резюме

ОБУЧЕНИЕ ЗА ЗАПОЗНАВАНЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА МЕЖДУНАРОДНИЯ СТАНДАРТ   
ISO 22301:2012 СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НЕПРЕКЪСНАТОСТТА НА ДЕЙНОСТТА. ИЗИСКВАНИЯОбща информация
Стандартът ISO 22301:2012 определя изисквания към системите за управление на непрекъснатостта на дейността. Управлението на непрекъснатостта на бизнеса се разглежда като инструмент за гарантиране на необходимата информация, кадри, оборудване, ресурси, комуникации, технологии и други, с цел максимално удовлетворяване изискванията на клиенти, технологични изисквания, вътрешни потребности или отговор на външни обстоятелства.

Цели на обучението
Целите на курса са обучаемите да се запознаят с изискванията на стандарта ISO 22301:2012, както и прилагането им в процеса на оперативната работа, чрез съставяне на политики, процедури, цели, планове и програми за тяхното изпълнение.
Комбинацията от презентация, дискусии, работа по конкретни казуси (самостоятелно и в екип) цели да развие разбиране и трайни умения за прилагане на придобитите знания в практиката.

Курсът завършва с попълване на тест и издаване на сертификат.

Основни теми на курса:
- Стандарт ISO 22301:2012 „Системи за управление на непрекъснатостта на дейността. Изисквания.”;
- Съставяне на процедури и планове за управление на непрекъснатостта на дейността;
- Изпълнение на тренировъчни тестове за действие в извънредни ситуации, оценка на практическата подготовка и актуализация на плановете за непрекъснатост с превантивна насоченост.
- Техники за непрекъснато подобрение на системата за управление на непрекъснатостта на дейността.

Продължителност на курса:

Интензивен, еднодневен курс (8 учебни часа).

Сертификат

Сертификат за преминат курс за запознаване с изискванията на ISO 22301:2012 „Системи за управление на непрекъснатостта на дейността. Изисквания.”.

Ползи от обучението:

-    Разбиране и интерпретиране на изискванията на ISO 22301:2012;
-    Придобиване на познания и практическа способност за участие при оценяване на риска за прекъсване и трудно възстановяване на дейността, а също предлагане на ефикасни мерки за повишаване на надеждността при работа.
-    Идентифициране на недостатъци или слаби места в подготовката за действия в необичайни ситуации по работните места, предлагане и извършване на подобрения.
-    Повишаване на квалификацията, чрез получаване на знания и придобиване на сертификат за постижения в областта на управлението на непрекъснатостта на дейността.
 
ДНЕВНА ПРОГРАМА 
за един ден (8 учебни часа, 6 астрономически часа).


Ден    Час    Тема / дейност
1    09:00 – 09:30    Регистрация на участниците и представяне на материалите за обучение.
    09:30 – 10:00    За курса. Основни термини и определения.
    10:00 – 10:30    Въведение в ISO 22301:2012. Цикъл на непрекъснато подобряване.
    10:30 – 10:45    Почивка.
    10:45 – 11:30    Контекст на организацията. Лидерство. Роли и отговорности.
    11:30 – 12:30    Планиране на процесите за гарантиране на непрекъснатостта на дейността. Цели и програми за тяхното постигане.
    12:30 – 13:00    Обедна почивка.
    13:00 – 13:30    Поддържане. Компетентност, осъзнаване и комуникация. Съдържание и управление на изискуемата от стандарта и необходима документирана информация.
    13:30 – 14:00    Работа. Оперативно планиране и контрол. Внедряване на процесите за гарантиране на непрекъснатостта на дейността.
    14:00 – 14:30    Оценка на работните характеристики. Измерване, наблюдение, анализ и оценка.
    14:30 – 15:00    Вътрешен одит и преглед от ръководството. Подобряване. Несъответствия и коригиращи действия. Техники за непрекъснато подобрение.
    15:00 – 15:15    Почивка.
    15:15 – 15:30    Раздаване на материалите за изпита и п