FSSC 22000 - Системи за управление на безопасността на храните за производители на хранителни продукти


Брой дни: 1 ден - 8 учебни часа   Лектор: Цена без ДДС: 150.00 лв.  Ref: 81Запитване за фирмено обучение

За кого е предназначено

Специалисти и одитори.

Резюме

FSSC 22000 е международна схема за сертифициране на Системи за управление на безопасността на храните за производители на хранителни продукти.

Той комбинира изискванията на  ISO 22000:2005 (изисквания за Системи за управление безопасността на храните) и ISO/TS 22002-1:2011 „Програми-предпоставки за безопасност на хранителните продукти”.
Схемата на FSSC 22000 е напълно призната от Инициативният комитет за глобална безопасност на храните (GSFI), бенчмарк органа за хармонизация на международните стандарти за безопасност на храните, наред с други схеми за управление на безопасност на храните, като схемите BRC, IFS и SQF.
За разлика от ISO 22000:2005, който е приложим за всички организации в хранителната верига, FSSC 22000 е проектиран специално за производители на храни. Схемата е предназначена за осъществяването на одит и сертифициране на система за управление на безопасност на храните за производители на хранителни продукти и напитки.

Обучението по FSSC 22000 включва преглед на изискванията на ISO 22000:2005 и ISO/TS 22002-1:2011 „Програми-предпоставки за безопасност на хранителните продукти”
Обучението е предназначено за подпомагане на ръководители и членове на НАССР екипите, които трябва да разработят, внедрят и поддържат добри производствени и хигиенни практики, за да отговорят на изискванията на нормативната база и стандарта ISO 22000:2005 „Система за управление на безопасността на хранителните продукти”.
ISO/TS 22002-1:2011 е приложима за всички организации, независимо от тяхната големината или сложност, които са включени в производствените стъпки на хранителната верига и  подпомага контролирането на опасностите, свързани с безопасността на храните.
ISO/TS 22002-1:2011 има 15 клаузи с изисквания по отношение на инфраструктура, работна среда, персонал, управление на основни видове дейности, свързани с гарантиране на добра производствена, хигиенична и организирана производствена среда.
КАКВО ЩЕ НАУЧИТЕ:
1.    Ще придобиете практически знания за изискванията по отношение на инфраструктура и работна среда необходими за производството на безопасни хранителни продукти
2.    Ще се разискват въпроси като: Как да определим зоните за почистване и дезинфекция. Как да разграничим един участък, в който магат да бъдат прилагани различни различни водове хигиенни практики, за да се елиминира микробиологично замърсяване. Какви видове системи за почистване на използваме / CIP, COP/.
3.    Как управляваме закупените материали и какъв входящ контрол е необходими. Организиране на дейности по сйхранение и складиране.
4.    Как да разработим процедури за защита на продукта, бдителност за биологична опасност и биотероризъм.
5.    Как да организираме, съхраняваме и управляваме отпадъците.


Участниците в курса ще получат:
•    учебни материали, съдържащи изнесените лекции;
•    удостоверение за FSSC представител на ръководството

Продължителност на курса:
Интензивен еднодневен курс
Начало на курса: 09:00 ч. Край на курса: 17:30 ч.

Лектор: инж. Жана Петрова

УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ
Тема 1. Управление на безопасността на хранителните продукти - обща логика на стандарта.  Основни понятия, термини и определения. Сертификационна схема
Тема 2. Общи изисквания към документацията – състав, обхват, документиране. Ангажименти на ръководството. Политика и цели по безопасност на хранителните продукти. Доказателства за ангажимента на висшето ръководство. Обмен на информация. Управление на ресурсите.
Тема 3. Планиране и създаване на безопасни продукти. Разработване на програми предпоставки, съгласно ISO/TS 22002-1:2011 „Програми-предпоставки за безопасност на хранителните продукти”,
Тема 4. Идентификация на видовете опасности, анализ на опасностите. Оценка на риска и избор на мерки за контрол. Въвеждане на НАССР план и оперативни програми-предпоставки. Мониторинг на ККТ.
Тема 5. Несъответствия и управление на несъответствията: корекции и коригиращи действия. Управление на потенциално опасни продукти – оценяване, освобождаване, разпореждане, изтегляне. Системи за проследимост. Потвърждаване (валидиране), проверка (верификация) и подобряване на СУБХ. Подобряване на СУБХ и актуализация. Провеждане на вътрешни одити.УЧЕБЕН ПЛАН И РАЗПИСАНИЕ


ЧАС ТЕМА
09:00 - 10:00 ТЕМА 1
Управление на безопасността на хранителните продукти. Основни понятия, термини и определения. Сертификационна схема
10:00 - 11:00 ТЕМА 2
Общи изисквания към документацията - състав, обхват, документиране. Ангажименти на ръководството. Политика и цели по безопасност на хранителните продукти. Доказателства за ангажимента на висшето ръководство. Обмен на информация. Управление на ресурсите: човешки, инфраструктура и работна среда
11:00 -11:30 Почивка.
11:30 - 13:00 ТЕМА 3
Планиране и създаване на безопасни продукти. Разработване на програми предпоставки, съгласно ISO/TS 22002-1:2011 „Програми-предпоставки за безопасност на хранителните продукти".
13:00 - 13:45 - Обедна почивка.
13:45 - 15:00 ТЕМА 3 - продължение
Разработване на програми предпоставки, съгласно ISO/TS 22002-1:2011 „Програми-предпоставки за безопасност на хранителните продукти".
15:00 - 15:30 Почивка.
15:30 - 17:00 ТЕМА 4
Несъответствия и управление на несъответствията: корекции и коригиращи действия. Управление на потенциално опасни продукти - оценяване, освобождаване, разпореждане, изтегляне. Системи за проследимост. Потвърждаване (валидиране), проверка (верификация) и подобряване на СУБХ. Подобряване на СУБХ и актуализация.
Провеждане на вътрешни одити.1,3 милиарда лева за 40 процедури идват по еврофондове през 2018-а


През следващата година по програмите, съфинансирани чрез фондовете на ЕС, ще бъдат обявени повече от 40 процедури за набиране на проектни предложения на обща стойност над 1,3 млрд. лева

На заседание на Съвета за координация на управлението на средствата от ЕС към Министерския съвет бяха приети индикативните годишни работни планове на програмите за 2018 г., съобщават от пресслужбата на правителството.

Договорените средства по оперативните програми и Програмата за морско дело и рибарство към края на октомври тази година възлизат на малко над 8 млрд. лева или близо 46% от общия бюджет. До бенефициентите са достигнали съответно малко над 14% от бюджетите на програмите или близо 2,5 млрд. лева. По Програмата за развитие на селските райони са били сключени договори за над 1,7 млрд. лева или около 30,4% от средствата за селскостопански проекти до края на програмния период. До момента по тях са разплатени над 800 млн. лева към бенефициентите.

„България приключи отчитането на физическото и финансовото изпълнение на програмите от първия за страната програмен период 2007-2013 г. и отчита над 95% изпълнение на финансовата рамка", заяви вицепремиерът Томислав Дончев, който е председател на Съвета за координация на управлението на средствата от ЕС.

По думите му, веднага след края на Председателството, в средата на 2018 г., стартира подготовката за следващия програмен период, като още отсега трябва да бъде засилен капацитетът за правене на секторни политики при спазване на основен принцип за допълняемост на инвестициите, така че фондовете да допълват, а не да заместват националните инвестиции.