FSSC 22000 - Системи за управление на безопасността на храните за производители на хранителни продукти


Брой дни: 1 ден - 8 учебни часа   Лектор: Цена без ДДС: 150.00 лв.  Ref: 81Запитване за фирмено обучение

За кого е предназначено

Специалисти и одитори.

Резюме

FSSC 22000 е международна схема за сертифициране на Системи за управление на безопасността на храните за производители на хранителни продукти.

Той комбинира изискванията на  ISO 22000:2005 (изисквания за Системи за управление безопасността на храните) и ISO/TS 22002-1:2011 „Програми-предпоставки за безопасност на хранителните продукти”.
Схемата на FSSC 22000 е напълно призната от Инициативният комитет за глобална безопасност на храните (GSFI), бенчмарк органа за хармонизация на международните стандарти за безопасност на храните, наред с други схеми за управление на безопасност на храните, като схемите BRC, IFS и SQF.
За разлика от ISO 22000:2005, който е приложим за всички организации в хранителната верига, FSSC 22000 е проектиран специално за производители на храни. Схемата е предназначена за осъществяването на одит и сертифициране на система за управление на безопасност на храните за производители на хранителни продукти и напитки.

Обучението по FSSC 22000 включва преглед на изискванията на ISO 22000:2005 и ISO/TS 22002-1:2011 „Програми-предпоставки за безопасност на хранителните продукти”
Обучението е предназначено за подпомагане на ръководители и членове на НАССР екипите, които трябва да разработят, внедрят и поддържат добри производствени и хигиенни практики, за да отговорят на изискванията на нормативната база и стандарта ISO 22000:2005 „Система за управление на безопасността на хранителните продукти”.
ISO/TS 22002-1:2011 е приложима за всички организации, независимо от тяхната големината или сложност, които са включени в производствените стъпки на хранителната верига и  подпомага контролирането на опасностите, свързани с безопасността на храните.
ISO/TS 22002-1:2011 има 15 клаузи с изисквания по отношение на инфраструктура, работна среда, персонал, управление на основни видове дейности, свързани с гарантиране на добра производствена, хигиенична и организирана производствена среда.
КАКВО ЩЕ НАУЧИТЕ:
1.    Ще придобиете практически знания за изискванията по отношение на инфраструктура и работна среда необходими за производството на безопасни хранителни продукти
2.    Ще се разискват въпроси като: Как да определим зоните за почистване и дезинфекция. Как да разграничим един участък, в който магат да бъдат прилагани различни различни водове хигиенни практики, за да се елиминира микробиологично замърсяване. Какви видове системи за почистване на използваме / CIP, COP/.
3.    Как управляваме закупените материали и какъв входящ контрол е необходими. Организиране на дейности по сйхранение и складиране.
4.    Как да разработим процедури за защита на продукта, бдителност за биологична опасност и биотероризъм.
5.    Как да организираме, съхраняваме и управляваме отпадъците.


Участниците в курса ще получат:
•    учебни материали, съдържащи изнесените лекции;
•    удостоверение за FSSC представител на ръководството

Продължителност на курса:
Интензивен еднодневен курс
Начало на курса: 09:00 ч. Край на курса: 17:30 ч.

Лектор: инж. Жана Петрова

УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ
Тема 1. Управление на безопасността на хранителните продукти - обща логика на стандарта.  Основни понятия, термини и определения. Сертификационна схема
Тема 2. Общи изисквания към документацията – състав, обхват, документиране. Ангажименти на ръководството. Политика и цели по безопасност на хранителните продукти. Доказателства за ангажимента на висшето ръководство. Обмен на информация. Управление на ресурсите.
Тема 3. Планиране и създаване на безопасни продукти. Разработване на програми предпоставки, съгласно ISO/TS 22002-1:2011 „Програми-предпоставки за безопасност на хранителните продукти”,
Тема 4. Идентификация на видовете опасности, анализ на опасностите. Оценка на риска и избор на мерки за контрол. Въвеждане на НАССР план и оперативни програми-предпоставки. Мониторинг на ККТ.
Тема 5. Несъответствия и управление на несъответствията: корекции и коригиращи действия. Управление на потенциално опасни продукти – оценяване, освобождаване, разпореждане, изтегляне. Системи за проследимост. Потвърждаване (валидиране), проверка (верификация) и подобряване на СУБХ. Подобряване на СУБХ и актуализация. Провеждане на вътрешни одити.УЧЕБЕН ПЛАН И РАЗПИСАНИЕ


ЧАС ТЕМА
09:00 - 10:00 ТЕМА 1
Управление на безопасността на хранителните продукти. Основни понятия, термини и определения. Сертификационна схема
10:00 - 11:00 ТЕМА 2
Общи изисквания към документацията - състав, обхват, документиране. Ангажименти на ръководството. Политика и цели по безопасност на хранителните продукти. Доказателства за ангажимента на висшето ръководство. Обмен на информация. Управление на ресурсите: човешки, инфраструктура и работна среда
11:00 -11:30 Почивка.
11:30 - 13:00 ТЕМА 3
Планиране и създаване на безопасни продукти. Разработване на програми предпоставки, съгласно ISO/TS 22002-1:2011 „Програми-предпоставки за безопасност на хранителните продукти".
13:00 - 13:45 - Обедна почивка.
13:45 - 15:00 ТЕМА 3 - продължение
Разработване на програми предпоставки, съгласно ISO/TS 22002-1:2011 „Програми-предпоставки за безопасност на хранителните продукти".
15:00 - 15:30 Почивка.
15:30 - 17:00 ТЕМА 4
Несъответствия и управление на несъответствията: корекции и коригиращи действия. Управление на потенциално опасни продукти - оценяване, освобождаване, разпореждане, изтегляне. Системи за проследимост. Потвърждаване (валидиране), проверка (верификация) и подобряване на СУБХ. Подобряване на СУБХ и актуализация.
Провеждане на вътрешни одити.