IFS Food - Международен стандарт за храните


Брой дни: 1 ден - 8 учебни часа   Лектор: Цена без ДДС: 150.00 лв.  Ref: 82Запитване за фирмено обучение

За кого е предназначено

Специалисти и одитори.

Резюме

МЕЖДУНАРОДЕН СТАНДАРТ ЗА ХРАНИТЕ - INTERNATIONAL FOOD STANDARD-IFS, ВЕРСИЯ 6Курсът е ориентиран към организации, които са внедрили или са в процес на подготовка за разработване и внедряване на система за управление на безопасността на хранителните продукти (СУБХ) в съответствие с изискванията на IFS Food.


Обучението е изключително полезно за фирми, които имат разработени системи за управление на качеството ISO 9001 и НАССР и предстои да внедрят IFS Food.


Цели на обучението:
1. Запознаване участниците с изискванията на международния стандарт IFS Food v.6, одит и сертификация по този стандарт и произтичащите от това задължения на операторите на храни.
2. Разработване и внедряване на IFS Food в хранителните предприятия
3. Преход към стандарта IFS Food, след като има внедрена система за управление на безопасността на хранителни продукти (ДПП (GMP), HACCP, ISO 22000, ISO 9001).
4. Особености при одитиране.


След курса:
• Вие ще можете да разбирате и интерпретирате изискванията на IFS Food
• Вие ще можете да правите оценка на съответствието на Системата с изискванията на стандарта
• Вие ще можете да планирате, провеждате, докладвате и извършвате последващи действия от одит


Участниците в курса ще получат:
• учебни материали, съдържащи изнесените лекции;
• удостоверение за IFS представител


Продължителност на курса:
Интензивен еднодневен курс
Начало на курса: 09:00 ч. Край на курса: 17:30 ч.


Лектор: инж. технолог Жана Петрова


УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ
1. Същност и приложение на международния Стандарт за храните - IFS Food.
2. Структура на стандарта IFS. Система за оценка. Видове одити. Видове несъответствия. КО Критерии. Присъждане на оценка и сертификат. Честота и график на одитите. Процес на сертификация
3. Изисквания към Системата за управление на качеството и безопасността на хранителните продукти
• Раздел 1. Отговорност на висшето ръководство - изисквания, корпоративната политика по качеството и целите, демонстриране на ангажираност от страна на висшето ръководство, преглед от ръководството, ориентацията към клиента
• Раздел 2. Система за управление на качеството - общите изисквания към системата за управление на качеството. Включва изисквания към системата НАССР за управление на безопасността на храната, изисквания към документацията и за управление на записите
• Раздел 3. Управление на ресурсите - изисквания, задължителни норми към персонала по отношение на работно облекло, лична хигиена, здравен статус. Стандарти за хигиенична работна среда.
• Раздел 4 - Производствен процес. Преглед на договори. Спецификации и разработване на продукта, Закупуване. Опаковане. Стандарти за околната среда на предприятието, осветление, климатизация, водоснабдяване. Поддържане и хигиена, Отпадъци, Риск от чужди тела. Мониторинг на вредителите, Приемане и складиране на входящи материали, Транспорт, Поддръжка и ремонт, Съоръжения/Оборудване, Потвърждаване на процеса, Проследимост, ГМО, Алергени
Раздел 5 - Измерване, анализи и подобрения- Вътрешни одити, Проверки в предприятието на място, Контрол на процеса. Калибриране на ТСНИ, Контрол на количеството, анализ на продукта, Карантина и пускане на продукта, Управление на рекламациите, Управление на инциденти, изтегляне и връщане, Управление на несъответстващи продукти, Коригиращи действия
УЧЕБЕН ПЛАН И РАЗПИСАНИЕ

ЧАС    ТЕМА

09:00 – 09:45    ТЕМА 1
•    Същност и приложение на IFS Food v.6
•    Структура на стандарта IFS. Система за оценка. Видове одити. Видове несъответствия. КО Критерии. Присъждане на оценка и сертификат. Честота и график на одитите. Процес на сертификация
09:45 – 10:30    ТЕМА 2 - Изисквания на стандарта - Раздел 1
Отговорност на висшето ръководство - изисквания, корпоративната политика по качеството и целите, демонстриране на ангажираност от страна на висшето ръководство, преглед от ръководството, ориентацията към клиента. Очаквани документи и записи
10:30 - 11:00 -     Почивка.
11:00 – 12:00    ТЕМА 3- Изисквания на стандарта - Раздел 2
Разрботване на НАССР планове – стъпки, принципи, медодики за оценка на риска. Определяне на ККТ и КТ. Изисквания към документацията и за управление на записите
12:00 – 13:00    ТЕМА 4 - Изисквания на стандарта - Раздел 3
Управление на ресурсите – изисквания, задължителни норми към персонала по отношение на работно облекло, лична хигиена, здравен статус. Стандарти за хигиенична работна среда (ДПП, работни инструкции и записи)
13:00 - 13:45 -     Обедна почивка.
13:45 – 16:00    ТЕМА 5 - Изисквания на стандарта - Раздел 4
Производствен процес. Управление на договори. Спецификации и разработване на продукта, Закупуване. Опаковане. Стандарти за околната среда на предприятието, осветление, климатизация, водоснабдяване. Поддържане и хигиена, Отпадъци, Риск от чужди тела. Мониторинг на вредителите, Приемане и складиране на входящи материали, Транспорт, Поддръжка и ремонт, Съоръжения/Оборудване, Потвърждаване на процеса, Проследимост, ГМО, Алергени. (документи и записи)
16:00 – 16:30    Почивка.
16:30 – 17:30    ТЕМА 6 - Изисквания на стандарта - Раздел 5
Измерване, анализи и подобрения- Вътрешни одити, Проверки в предприятието на място, Контрол на процеса. Калибриране на ТСНИ, Контрол на количеството, анализ на продукта, Карантина и пускане на продукта, Управление на рекламациите, Управление на инциденти, изтегляне и връщане, Управление на несъответстващи продукти, Коригиращи действия