Разработване на печеливши проекти за Иновации в българските предприятия по ОПИК 2016


Брой дни: 1 ден - 8 учебни часа   Лектор: инж. ик. Емил Петров; Цена без ДДС: 180.00 лв.  Ref: 91Запитване за фирмено обучение    

За кого е предназначено

Курсът е предназначен за ръководители и представители на бизнес организации, регистрирани по Търговския закон.

Резюме

КУРС
Изисквания, практически указания и дискусия за разработване на печеливши проекти по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност" за актуални покани:
BG16RFOP002-1.001 - Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията
BG16RFOP002-1.002 - Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия


 


 


Курсът е предназначен за ръководители и представители на бизнес организации, регистрирани по Търговския закон, които:
- имат идеи и желание за внедряване на иновативни продукти и/или процеси - за фирми, регистрирани преди повече от 3 (три) години;
- имат иновативна идея за продукт и/или процес, който желаят да разработят и подготвят за внедряване - за млади фирми, които са регистрирани преди по-малко от 3 (три) години.

Курсът се основава на съвременните правила за кандидатстване по ОП „Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 и за управление на проекти изцяло в електронен вид.

Лекторът притежава практически опит в подготовката, управлението и изпълнението на проекти за разработка и внедряване на иновации през предходния програмен период 2007-2013, както и за успешно кандидатстване по първата покана от новия програмен период - BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП".


В рамките на този курс ще бъдат разгледани и дискутирани реални практически възможности за разработка и участие с печеливш проекта. Ще се даде отговор на редица въпроси и ще се обърне внимание на:
1. Основните цели, за изпълнението на които е предвидено предоставяне на безвъзмездни финансови помощ по тези две процедури;
2. На каква стойност може да бъде проекта (минимална и максимална) и с какъв дял собствено финансиране в зависимост от целите и конкретните обстоятелства?
3. Какво се приема за иновация и какви са начините за нейното определяне и доказване?
4. Кои са допустимите кандидати и как да се определи допустимостта?
5. Какви приоритети се предоставят на кандидатите?
6. Какво е предвидено да се финансира по всяка от целевите покани и какво няма да бъде финансирано - Технически спецификации или възнаграждения и други разходи по проекта?
7. Какви са етапите и критериите за оценка на проектните предложения?
8. Как да кандидатстваме, за да имаме по-високи оценки и по-големи гаранции за успех - Бизнес план и Формуляр за кандидатстване?
9. Как да подготвим бюджета и да определим стойностите в него - индикативни оферти - вид, форма, съдържание, начин на представяне;
10. Оформяне, електронно подписване на документите за кандидатстване с проект по електронен път;
11. Някои указания към разработката на проектното предложение, които ще ви спестят значителни нерви и труд в етапа на изпълнение!
12. Дискусии по конкретни въпроси и казуси на участниците, които присъстват в залата.