Теория и практика на одита на системи за управление


Брой дни: 2 дена, 16 учебни часа   Лектор: инж. ик. Емил Петров; Цена без ДДС: 220.00 лв.  Ref: 93Запитване за фирмено обучение    

За кого е предназначено

Мениджъри на системи за управление, одитори, специалити по качеството, околната среда, безопасност и здраве при работа, информационна сигурност, постигане и оценка на съответствието. Представители на фирми независимо от предмета на дейност, изпълнявани пр

Резюме

Участниците ще получат теоретични и практически знания за задължителните изискванията на международните стандарти и публикации на НАТО за системи за управление. Курсът е съобразен с промените в новите версии на някои от стандартите за системи за управление и очакваното отражение за дейностите на одиторите.


Разглеждат се и основните съществени изисквания към системите за управление на качеството/ системите за вътрешен производствен контролна, определени в Директиви на ЕС, изискващи „СЕ" маркировка.


Разглежда се методиката за одит на системи за управление, определена в международен стандарт ISO
19011 с редица примери за „Добра" и „Лоша" одиторска практика и практически примери за потенциалните резултатите от тяхното прилагане.


Основни теми, включени в курса:


- Йерархия на системите. Контекст на организацията, включително среда, условия и стратегия за развитие на бизнеса;


- Система за управление. Интегрирани системи за управление. Обосновка за необходимостта от внедряване;


- Структура и основните изисквания на стандартите и публикациите на НАТО за системи за управление;


- Съществени изисквания към системите за управление и контрол, определени в някои основни директиви на ЕС;


- Очакваноот одиторите приложение на изискванията в реалната практика - какво
трябва да се наблюдава в една система за управление?


- Видове одит на системи за управление;


- Методики за одит на системи за управление - Международен стандарт ISO 19011;


- Какво трябва да знаят и могат одиторите?


- Цикъл на одита на системи за управление;


- Планиране на одита (обект, обхват, одиторски екип, цели);


- Преглед на документите и подготовка на одитора за работа "на място". Изпълнение на "одит за адекватност". Казус;


- Събиране и документиране на доказателства от одита (наблюдения, измервания, интервюиране);


- Техники на одита (добри одиторски практики при водене на интервю и извличане на информация и обективни данни);


- Оценка на наблюденията и изводи от одита. Определяне и документиране на съответствие/ несъответствие. Казус;


- Поведение на одитора. „Добри" и „Лоши" одиторски практики;


- Подготовка на заключенията и доклада от одита. Подготовка и провеждане на заключително заседание. Ролева игра;


- Решаване на тест за проверка на знанията.


Лектор: инж. ик. Емил Петров, консултант по управление на качеството и оценка на съответствието на системи за управление по международно признати стандарти, изпитване и доказване на съответствието на продукти и „СЕ"


маркировка. От 1997 година до сега, чрез предоставените от него консултации са разработени и е постигнато съответствие на десетки системи за управление по посочените стандарти и „СЕ" маркировка на редица продукти от най-различен характер. Сертифициран одитор от 1996 година и обучител на одитори и специалисти по системи за управление и сертификация.