ПРАКТИЧЕСКО ОЦЕНЯВАНЕ И ИЗБОР НА ДОСТАВЧИЦИ. ОДИТ ОТ ВТОРА СТРАНА


Брой дни: 2 дни   Лектор: инж. ик. Емил Петров; Цена без ДДС: 300.00 лв.  Ref: 95Запитване за фирмено обучение    

За кого е предназначено

Курсът е предназначен за специалисти от организациите, участващи в процеса на закупуване на продукти и/или услуги и/или практикуващи одит на системи за управление на качеството. Полезен е и за специалисти, които участват в процесите по заявяване на продук

Резюме

Курсът е насочен основно към изучаване и практическото прилагане на техниките за намаляване на рисковете от закупуване на продукти/ услуги с отклонение от изискванията следствие на грешки както на ангажираните от дружеството, така и поради отклонения в работата на доставчиците.

Цел:
Курсът цели да запознае участниците с изискванията на стандарт ISO 9001:2000 към процеса "Закупуване", както и с добрите практики при прилагане на този процес от организациите. Прилаганата методика на обучение предвижда използването на минимум 30% от учебното време за решаване на казуси и дискусии (обмяна на опит) между участниците и лектора.

Програма:
Продължителността на курса е 2 (два) дни по 8 учебни часа дневно - общо 16 учебни часа.
Програмата на курса включва изучаване на потенциалните рискове при закупуването, изискванията на ISO 9001:2000 към процеса "Закупуване", методиката за оценка на доставчиците, включително чрез прилагане на техниките на одита от ВТОРА СТРАНА. Обръща се внимание на прилагането на методиката за одит както в условията на потенциални доставчици, които притежават СУК по изискванията на ISO 9001:2000, така и на достачици, които не притежават СУК. Разглеждат се практически казуси от проведени одити и се провеждат упражнения по възловите дейности от процеса на одит от втора страна.

На всеки участник се осигурява комплект учебни пособия и персонални учебно-методически материали.
Курсът завършва с решаване на тест, решаван от всеки участник, както и следващо издаване на сертификат.1,3 милиарда лева за 40 процедури идват по еврофондове през 2018-а


През следващата година по програмите, съфинансирани чрез фондовете на ЕС, ще бъдат обявени повече от 40 процедури за набиране на проектни предложения на обща стойност над 1,3 млрд. лева

На заседание на Съвета за координация на управлението на средствата от ЕС към Министерския съвет бяха приети индикативните годишни работни планове на програмите за 2018 г., съобщават от пресслужбата на правителството.

Договорените средства по оперативните програми и Програмата за морско дело и рибарство към края на октомври тази година възлизат на малко над 8 млрд. лева или близо 46% от общия бюджет. До бенефициентите са достигнали съответно малко над 14% от бюджетите на програмите или близо 2,5 млрд. лева. По Програмата за развитие на селските райони са били сключени договори за над 1,7 млрд. лева или около 30,4% от средствата за селскостопански проекти до края на програмния период. До момента по тях са разплатени над 800 млн. лева към бенефициентите.

„България приключи отчитането на физическото и финансовото изпълнение на програмите от първия за страната програмен период 2007-2013 г. и отчита над 95% изпълнение на финансовата рамка", заяви вицепремиерът Томислав Дончев, който е председател на Съвета за координация на управлението на средствата от ЕС.

По думите му, веднага след края на Председателството, в средата на 2018 г., стартира подготовката за следващия програмен период, като още отсега трябва да бъде засилен капацитетът за правене на секторни политики при спазване на основен принцип за допълняемост на инвестициите, така че фондовете да допълват, а не да заместват националните инвестиции.