ПРАКТИЧЕСКО ОЦЕНЯВАНЕ И ИЗБОР НА ДОСТАВЧИЦИ. ОДИТ ОТ ВТОРА СТРАНА


Брой дни: 2 дни   Лектор: инж. ик. Емил Петров; Цена без ДДС: 300.00 лв.  Ref: 95Запитване за фирмено обучение    

За кого е предназначено

Курсът е предназначен за специалисти от организациите, участващи в процеса на закупуване на продукти и/или услуги и/или практикуващи одит на системи за управление на качеството. Полезен е и за специалисти, които участват в процесите по заявяване на продук

Резюме

Курсът е насочен основно към изучаване и практическото прилагане на техниките за намаляване на рисковете от закупуване на продукти/ услуги с отклонение от изискванията следствие на грешки както на ангажираните от дружеството, така и поради отклонения в работата на доставчиците.

Цел:
Курсът цели да запознае участниците с изискванията на стандарт ISO 9001:2000 към процеса "Закупуване", както и с добрите практики при прилагане на този процес от организациите. Прилаганата методика на обучение предвижда използването на минимум 30% от учебното време за решаване на казуси и дискусии (обмяна на опит) между участниците и лектора.

Програма:
Продължителността на курса е 2 (два) дни по 8 учебни часа дневно - общо 16 учебни часа.
Програмата на курса включва изучаване на потенциалните рискове при закупуването, изискванията на ISO 9001:2000 към процеса "Закупуване", методиката за оценка на доставчиците, включително чрез прилагане на техниките на одита от ВТОРА СТРАНА. Обръща се внимание на прилагането на методиката за одит както в условията на потенциални доставчици, които притежават СУК по изискванията на ISO 9001:2000, така и на достачици, които не притежават СУК. Разглеждат се практически казуси от проведени одити и се провеждат упражнения по възловите дейности от процеса на одит от втора страна.

На всеки участник се осигурява комплект учебни пособия и персонални учебно-методически материали.
Курсът завършва с решаване на тест, решаван от всеки участник, както и следващо издаване на сертификат.