Внедряване, одит и управление на СУК в съответствие с новите изисквания на публикация на НАТО - AQAP 2110 (издание D, версия 1 - юни 2016) на база на изискванията на ISO 9001:2015.


Брой дни: 2 дни   Лектор: инж. ик. Емил Петров; Цена без ДДС: 290.00 лв.  Ref: 96Запитване за фирмено обучение    

За кого е предназначено

Курсът е подходящ за Представителите на ръководството (AQAP 2110 задължително изисква определянето на такива), така и за одиторите на системите за управление на качеството и всички ръководители, които изпълняват задачи, свързани с изпълнение на изисквания

РезюмеПрез 2016 г. бе прието и публикувано издание
D, версия 1 на AQAP 2110. Съгласно Ръководството на НАТО за прилагане и преминаване към тази версия от септември 2016 (AQAP-2110-SRD.1, издание A,
версия 1), фирмите, които предвиждат прилагането на публикацията трябва да
преминат към новата версия най-късно до септември 2018 г., заедно с
преминаването към версия ISO 9001:2015.
За осигуряване на условия за преминаване,
съгласно изискванията и указанията Представителите на ръководството и одиторите
от фирмите трябва да са преминали специализирано обучение.
Лектор – инж. ик. Емил Петров – управител на
„Кю Ей Си“ ООД - Център за осигуряване на качеството


Лекторът е един от основните специалисти
започнали въвеждането на публикациите на НАТО в България, в ролята му на член
на ръководния състав на специализираните органи за осигуряване на качеството от
Министерството на отбраната. Той притежава значителен опит от внедряването от
българските предприятия и подготовката им за сертификация от 199 година до сега.
Автор и лектор (обучител) при проведените множеството централизирани и
децентрализирани курсове, свързани с внедряването както на AQAP’s, така и на
международни стандарти – ISO.


 


В рамките на предлаганото обучение,
участниците ще бъдат запознати както с изискванията на НАТО - AQAP 2110
(издание D, версия 1 - юни 2016) в пряка връзка с изискванията на ISO
9001:2015, така и указанията за тяхното практическо прилагане и одит. Основно
внимание ще бъде обърнато на изискванията за управление на риска (включително
за начина на прилагане на задължително изисквания от AQAP 2110 международен
стандарт ISO 31000, ISO 19011 и др.), планирането на качеството, управление на
конфигурацията, управление на надеждността и др.


 


Курсът е подходящ за Представителите на ръководството
(AQAP 2110 задължително изисква определянето на такива), така и за одиторите на
системите за управление на качеството и всички ръководители, които изпълняват
задачи, свързани с изпълнение на изискванията на НАТО за Държавна гаранция за
качеството (ДГК).