Онлайн-на живо - Новият AQAP 2110 от 2016 - Внедряване, управление и развитие на системи за управление на качеството в съответствие с новите изисквания


Брой дни: 2 дни   Лектор: инж. ик. Емил Петров; Цена без ДДС: 200.00 лв.  Ref: 97Запитване за фирмено обучение    

За кого е предназначено

Курсът е подходящ за Представителите на ръководството (AQAP 2110 задължително изисква определянето на такива), така и за одиторите на системите за управление на качеството и всички ръководители, които изпълняват задачи, свързани с изпълнение на изисквания

Резюме

Новата публикация на НАТО - AQAP 2110, издание D, версия 1 от 2016 година поставя категорични изисквания за специализирана подготовка (обучение) на персонала, ангажиран с реализацията на продукти за отбраната. Предлаганият курс за специализирано обучение дава възможност на фирмите да изпълнят това изискване.

Основно внимание ще бъде обърнато на:
- коментар на изискванията на AQAP 2110, издание D и на базовия стандарт ISO 9001:2015, включващ примери и казуси, свързани с прилагане на изискванията в практиката;
- изискванията за управление на риска (включително за начина на прилагане на задължително изискваните международен стандарт ISO 31000);
- методиката за одит на Системите за управление, включващи изискванията на AQAP 2110, описани в ISO 19011;
- специфичните изисквания за планирането на качеството, управление на конфигурацията, управление на надеждността и др.

Освен за Представителите на ръководствата и за одиторите на системите за управление на качеството, курсът е подходящ и за всички ръководители, на които са възложени задачи, свързани с изпълнение на изискванията на НАТО за управление и осигуряване на качеството и изпълнение на изискванията за Държавна гаранция за качеството (ДГК).


Лектор - инж. ик. Емил Петров - управител на „Кю Ей Си" ООД
Лекторът е един от основните специалисти започнали въвеждането на публикациите на НАТО в България, в ролята му на член на ръководния състав на специализираните органи за осигуряване на качеството от Министерството на отбраната. Той притежава значителен опит от внедряването от българските предприятия и подготовката им за сертификация от 1997 година до сега. Автор и лектор (обучител) на множество централизирани и децентрализирани курсове, свързани с внедряването както на AQAP′s, така и на международни стандарти (ISO) за системи за управление и сертификация.


ПРОГРАМА за изпълнение на курса:

ВРЕМЕ за провеждане - 16 учебни часа
ЛЕКТОР: инж.ик. Емил Петров - Управител на „Кю Ей Си" ООД - Център за осигуряване на качеството


ПЪРВИ ДЕН:
1. ПОЛИТИКАТА НА НАТО ЗА ИНТЕГРИРАН СИСТЕМЕН ПОДХОД КЪМ КАЧЕСТВОТО ПРЕЗ ЖИЗНЕНИЯ ЦИКЪЛ;
2. СЪДЪРЖАНИЕ НА СЕРИЯТА AQAP′s към 2016 г. - ПРИНЦИПИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПУБЛИКАЦИИТЕ;
3.
AQAP 2110 издание D, версия 1 2016 г. "ИЗИСКВАНИЯ НА НАТО ЗА
ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО ПРИ ПРОЕКТИРАНЕ, РАЗРАБОТВАНЕ И ПРОИЗВОДСТВО";
a. Обща информация за "базовите изисквания" - ISO 9001:2015;
b. Основни разлики в терминологията между ISO 9001:2008 и ISO 9001:2015/ AQAP 2110 (D);
c. Основни термини, използвани в AQAP 2110 (D) - съгласно ГЛАВА 3;
d. Общи изисквания към СУК - AQAP 2110 (D) - съгласно ГЛАВА 4;
e. СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ НА НАТО към СУК AQAP 2110 (D) - съгласно ГЛАВА 5;
4. КОМЕНТАР НА ИЗИСКВАНИЯТА НА ISO 9001:2015 С ДОПЪЛВАЩИТЕ ИЗИСКВАНИЯ НА AQAP 2110 (D);


 


ВТОРИ ДЕН:
5. СПЕЦИАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ НА AQAP 2110, ИЗИСКВАЩИ ПРИЛАГАНЕ НА ДРУГИ ПУБЛИКАЦИИ И СТАНДАРТИ НА НАТО;
a. УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА по указанията на международен стандарт ISO 31000;
b.
УПРАВЛЕНИЕ НА КОНФИГУРАЦИЯТА - СЪЩНОСТ, ИЗИСКВАНИЯ И УКАЗАНИЯ НА ACMP′s
ПО УПРАВЛЕНИЕТО НА КОНФИГУРАЦИЯТА В РАМКИТЕ НА СУК ПО ИЗИСКВАНИЯТА НА
AQAP 2110;
c. НАДЕЖДНОСТ - СЪЩНОСТ, ИЗИСКВАНИЯ И УКАЗАНИЯ НА ADMP ПО
УПРАВЛЕНИЕ НА НАДЕЖДНОСТТА В РАМКИТЕ НА СУК ПО ИЗИСКВАНИЯТА НА AQAP 2110
„D";
6. ОБЩИ ИЗВОДИ И ВАРИАНТИ ЗА РЕШЕНИЯ ПРИ ВНЕДРЯВАНЕ НА AQAP 2110 ОТ ДОСТАВЧИЦИТЕ НА ОТБРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ;
7. ИЗИСКВАНИЯ И ПРАКТИКА ПРИ ПЛАНИРАНЕТО, ОРГАНИЗИРАНЕТО, ПРОВЕЖДАНЕТО И ОТЧЕТА НА ОДИТИТЕ ПО ИЗИСКВАНИЯТА НА AQAP 2110.
Курсът се провежда в рамките на 8
(осем) учебни часа по 45 минути на ден във времевия диапазон от 9.00 до
17.00 часа с две междинни почивки (между 10:30 и 11:00 и между 15:00 и
15:30) и една обедна почивка - между 12:30 и 13:30 часа). Възможно е по
желание на участниците времето за почивките да бъде съкратено
наполовина.1,3 милиарда лева за 40 процедури идват по еврофондове през 2018-а


През следващата година по програмите, съфинансирани чрез фондовете на ЕС, ще бъдат обявени повече от 40 процедури за набиране на проектни предложения на обща стойност над 1,3 млрд. лева

На заседание на Съвета за координация на управлението на средствата от ЕС към Министерския съвет бяха приети индикативните годишни работни планове на програмите за 2018 г., съобщават от пресслужбата на правителството.

Договорените средства по оперативните програми и Програмата за морско дело и рибарство към края на октомври тази година възлизат на малко над 8 млрд. лева или близо 46% от общия бюджет. До бенефициентите са достигнали съответно малко над 14% от бюджетите на програмите или близо 2,5 млрд. лева. По Програмата за развитие на селските райони са били сключени договори за над 1,7 млрд. лева или около 30,4% от средствата за селскостопански проекти до края на програмния период. До момента по тях са разплатени над 800 млн. лева към бенефициентите.

„България приключи отчитането на физическото и финансовото изпълнение на програмите от първия за страната програмен период 2007-2013 г. и отчита над 95% изпълнение на финансовата рамка", заяви вицепремиерът Томислав Дончев, който е председател на Съвета за координация на управлението на средствата от ЕС.

По думите му, веднага след края на Председателството, в средата на 2018 г., стартира подготовката за следващия програмен период, като още отсега трябва да бъде засилен капацитетът за правене на секторни политики при спазване на основен принцип за допълняемост на инвестициите, така че фондовете да допълват, а не да заместват националните инвестиции.