Практически одит на ISO системи за управление (по методика ISO 19011:2011 и изискванията на ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO/IEC 27001: ISO/IEC 27001:2013, ISO 13485:2016, AQAP 2110:2016 и други стандарти за системи за управление)


Брой дни: 2 дни   Лектор: инж. ик. Емил Петров; Цена без ДДС: 290.00 лв.  Ref: 99Запитване за фирмено обучение    

За кого е предназначено

Мениджъри на системи за управление, одитори, специалисти по качеството, околната среда, безопасност и здраве при работа, информационна сигурност, постигане и оценка на съответствието, предвиждащи внедряване или внедрили системи за управление.

Резюме

Участниците ще получат теоретични и практически знания за задължителните изискванията на международните стандарти за системи за управление. Заедно с коментара на основния стандарт ISO 9001:2015 се прави преглед и на специфични изисквания на ISO 14001:2015, OHSAS 18001 (очаквания нов ISO 45001), ISO/IEC 27001:2013, ISO 13485:2016, ISO/IEC 17025 и други. Този коментар е изключително важен за адекватните и ефикасни дейсвия на одиторите.

На участниците се предоставят специфични знания и практически умения за прилагане на методиката за одита на системи за управление, определена в международен стандарт ISO 19011. Дават се редица примери за „Добра" и „Лоша" одиторска практика и практически примери за потенциалните резултатите от тяхното прилагане.
Курсът е интерактивен и дава възможност обучаемите да задават въпроси, получават отговори и дискутират с лектора вариантите за решаване на редица практически казуси, които в крайна сметка трябва да доведат до развитие/ подобряване на всяка Система за управление.

Лектор: Емил Петров, инж. ик.


Консултант, одитор и лектор - Системи за управление управление по международни стандарти, одитор от 1996 година, опит (1990 година) в областта на продуктовата сертификация, включително специална продукция. Богат опит в подготовката, изпитването и доказването на съответствието на продукти с изисквания за „СЕ" маркировка. От 1997 обучител на одитори и специалисти по системи за управление. Инж. Петров е консултант и лектор на редица мощни организации, като "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, "ТЕРЕМ" ЕАД, "Параходство БМФ", "БАЛКАНФАРМА-ДУПНИЦА" АД, "ОВЕРГАЗ" АД, "Самел 90" АД и други.


 


ТЕМАТИЧНА ПРОГРАМА: 


1. Йерархия на системите. Място и роля на организацията в тях. Макросреда. Условия и стратегия за развитие на бизнеса


2. стеми за управление. Международната организация по стандартизация и качеството/ околната среда/ здраве и безопасност при работа – съвременни международни стандарти ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 (OHSAS 18001) и др., както и Публикация на НАТО AQAP 2110


3. Структура и изисквания на ISO 9001:2015. Специфични изисквания на ISO 14001, ISO 45001 (OHSAS 18001) и Публикация на НАТО AQAP 2110.


4. Приложение на изискванията в реалната практика – какво трябва да се наблюдава в една система за управление, включително Интегрирана СУ


5. Видове одит на системи за управление


6. Методики за одит на системи за управление – Международен стандарт ISO 19011:2011


7. Какво трябва да знаят и могат одиторите?


8. Цикъл на одита на системи за управление.


9. Планиране на одита (обект, обхват, одиторски екип, цели).


10. Преглед на документите и подготовка на одитора за работа “на място”. Изпълнение на “одит за адекватност”. Казус “Планиране на одит”


11. Събиране и документиране на доказателства от одита (интервюиране, наблюдения, измервания).


12 Техники на одита (добри одиторски практики при водене на интервю и извличане на информация и обективни данни).


13 Оценка на наблюденията и изводи от одита. Определяне и документиране на съответствие/ несъответствие. Казус “Изводи и документиране на несъответствия при одит” 1


14. Поведение на одитора. Добри и лоши одиторски практики.


15. Подготовка на заключенията и доклада от одита. Подготовка и провеждане на заключително заседание. Ролева игра.


16. Решаване на тест за проверка на знанията


 


Време и място за провеждане :
Адрес: София бул. "Цар Борис III" 168, учебна зала - офис 31;
Време: начало 9:00, край 17:00 часа.
Курсът се провежда в рамките на 8 (осем) учебни часа по 45 минути на ден във времевия диапазон от 9.00 до 17.00 часа с две междинни почивки (между 10:30 и 11:00 и между 15:00 и 15:30) и една обедна почивка - между 12:30 и 13:30 часа). Възможно е по желание на участниците времето за почивките да бъде съкратено наполовина.

За заявяване, отстъпкии подробности:


Тел.: 02 40 32 404; моб: 0877 122777
e-mail: office@bgcert-training.com


 1,3 милиарда лева за 40 процедури идват по еврофондове през 2018-а


През следващата година по програмите, съфинансирани чрез фондовете на ЕС, ще бъдат обявени повече от 40 процедури за набиране на проектни предложения на обща стойност над 1,3 млрд. лева

На заседание на Съвета за координация на управлението на средствата от ЕС към Министерския съвет бяха приети индикативните годишни работни планове на програмите за 2018 г., съобщават от пресслужбата на правителството.

Договорените средства по оперативните програми и Програмата за морско дело и рибарство към края на октомври тази година възлизат на малко над 8 млрд. лева или близо 46% от общия бюджет. До бенефициентите са достигнали съответно малко над 14% от бюджетите на програмите или близо 2,5 млрд. лева. По Програмата за развитие на селските райони са били сключени договори за над 1,7 млрд. лева или около 30,4% от средствата за селскостопански проекти до края на програмния период. До момента по тях са разплатени над 800 млн. лева към бенефициентите.

„България приключи отчитането на физическото и финансовото изпълнение на програмите от първия за страната програмен период 2007-2013 г. и отчита над 95% изпълнение на финансовата рамка", заяви вицепремиерът Томислав Дончев, който е председател на Съвета за координация на управлението на средствата от ЕС.

По думите му, веднага след края на Председателството, в средата на 2018 г., стартира подготовката за следващия програмен период, като още отсега трябва да бъде засилен капацитетът за правене на секторни политики при спазване на основен принцип за допълняемост на инвестициите, така че фондовете да допълват, а не да заместват националните инвестиции.