Календар & Онлайн записване


Дата Тема Лектор Цена
12-12-2017
13-12-2017
Онлайн-на живо - Новият AQAP 2110 от 2016 - Внедряване, одит и управление на СУК в съответствие с новите изисквания на публикация инж. ик. Емил Петров
200.00 лв.
12-12-2017
13-12-2017
Новият AQAP 2110 от 2016 - Внедряване, одит и управление на СУК в съответствие с новите изисквания на публикация инж. ик. Емил Петров
300.00 лв.
15-12-2017
15-12-2017
Онлайн-на живо - Еврофинансиране 2018 – Как да разработим проект, достоен за финансиране Грета Антонова, експерт Еврофинансиране
150.00 лв.
- 10.0 %
15-12-2017
15-12-2017
Еврофинансиране 2018 – Как да разработим проект, достоен за финансиране Грета Антонова, експерт Еврофинансиране
180.00 лв.
- 10.0 %
19-12-2017
20-12-2017
Изисквания и одит на системи за управление (по методика ISO 19011:2011 и изискванията на ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO/IEC 27001: ISO/IEC 27001:2013, ISO 13485:2016, AQAP 2110:2016 и други стандарти за системи за управление) инж. ик. Емил Петров
290.00 лв.
- 10.0 %
19-12-2017
20-12-2017
Онлайн-на живо - Изисквания и одит на системи за управление (по методика ISO 19011:2011 и изискванията на ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO/IEC 27001: ISO/IEC 27001:2013, ISO 13485:2016, AQAP 2110:2016 и други стандарти за системи за управление) инж. ик. Емил Петров
200.00 лв.
- 10.0 %
11-01-2018
11-01-2018
Онлайн-на живо - Маркировка “СЕ” - осигуряване на „свободно движение на продуктите“ на националния и европейския пазар инж. ик. Емил Петров
180.00 лв.
- 10.0 %
11-01-2018
11-01-2018
Маркировка “СЕ” - осигуряване на „свободно движение на продуктите“ на националния и европейския пазар инж. ик. Емил Петров
200.00 лв.
- 10.0 %


Нашето портфолио


Тема Лектор Цена
Онлайн-на живо - Изисквания и одит на системи за управление (по методика ISO 19011:2011 и изискванията на ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO/IEC 27001: ISO/IEC 27001:2013, ISO 13485:2016, AQAP 2110:2016 и други стандарти за системи за управление) инж. ик. Емил Петров
200.00 лв.
Онлайн-на живо - Новият AQAP 2110 от 2016 - Внедряване, одит и управление на СУК в съответствие с новите изисквания на публикация инж. ик. Емил Петров
200.00 лв.
Онлайн-на живо - Маркировка “СЕ” - осигуряване на „свободно движение на продуктите“ на националния и европейския пазар инж. ик. Емил Петров
180.00 лв.
Онлайн-на живо - Еврофинансиране 2018 – Как да разработим проект, достоен за финансиране Грета Антонова, експерт Еврофинансиране
150.00 лв.
Еврофинансиране 2018 – Как да разработим проект, достоен за финансиране Грета Антонова, експерт Еврофинансиране
180.00 лв.
Изисквания и одит на системи за управление (по методика ISO 19011:2011 и изискванията на ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO/IEC 27001: ISO/IEC 27001:2013, ISO 13485:2016, AQAP 2110:2016 и други стандарти за системи за управление) инж. ик. Емил Петров
290.00 лв.
Новият AQAP 2110 от 2016 - Внедряване, одит и управление на СУК в съответствие с новите изисквания на публикация инж. ик. Емил Петров
300.00 лв.
Маркировка “СЕ” - осигуряване на „свободно движение на продуктите“ на националния и европейския пазар инж. ик. Емил Петров
200.00 лв.
Маркировка CE за медицински изделия - изисквания и процедура за постигане на съответствие за продажба в България и ЕС инж. ик. Емил Петров
350.00 лв.
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ И ДОБРОВОЛНИ СТАНДАРТИ И СЕРТИФИКАТИ В БИЗНЕСА И ТЪРГОВИЯТА инж. ик. Емил Петров
180.00 лв.
ПРАКТИЧЕСКО ОЦЕНЯВАНЕ И ИЗБОР НА ДОСТАВЧИЦИ. ОДИТ ОТ ВТОРА СТРАНА инж. ик. Емил Петров
300.00 лв.
УПРАВЛЕНИЕ НА ВРЕМЕТО - тренинг за лична ефективност Ваня Дончева - HR специалист и психолог
150.00 лв.
HACCP - ПРАКТИЧЕСКО ПРИЛАГАНЕ НА НОРМАТИВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ доц. д-р Ангелина Микова
180.00 лв.
ИЗКУСТВОТО ДА ПРЕЗЕНТИРАШ - тренинг за презентационни умения Арсения Иванова
150.00 лв.
ПРАКТИЧЕСКИ АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ + авторска книга доц. д-р Виолета Касърова
200.00 лв.
ISO 22000:2005 - Интензивен курс за специалисти и одитори на Системи за управление на безопасността на хранителните продукти (СУБХ) 150.00 лв.
OHSAS 18001:2007 - Интензивен курс за специалисти и одитори на Системи за управление на здравето и безопасността при работа Паулина Иванова
150.00 лв.
ISO/IEC 27001 - Интензивен курс за специалисти и одитори на Системи за управление на сигурността информацията Паулина Иванова
150.00 лв.
ISO 14001:2015 - Развитие на изискванията към системите за управление на околната среда в новата версия – коментар и практически насоки за внедряване Паулина Иванова
150.00 лв.
ISO 9001:2015 - Развитие на изискванията към системите за управление на качеството в новата версия – коментар и практически насоки за внедряване инж. ик. Емил Петров
150.00 лв.
Финансово планиране и анализ на риска с MS Excel 180.00 лв.
FSSC 22000 - Системи за управление на безопасността на храните за производители на хранителни продукти 150.00 лв.
IFS Food - Международен стандарт за храните 150.00 лв.
ISO 22301:2012 - Системи за управление на непрекъснатостта на дейността Паулина Иванова
150.00 лв.
ISO/IEC 20000-1 - Системи за управление на услуги в областта на информационните технологии Паулина Иванова
150.00 лв.
Стрес Контрол – курс за овладяване и управление на стреса в лична и професионална среда Ваня Дончева - HR специалист и психолог
150.00 лв.
Консултативен ден 1 - Практическа оценка на съответствието на продуктите с изискванията за безопасност и Маркировка СЕ (строителни продукти, асансьори и въжени линии) инж. ик. Емил Петров
180.00 лв.
Консултативен ден 3 - Практическа оценка на съответствието на продуктите с изискванията за безопасност и Маркировка СЕ (котли за гореща вода, обикновени съдове под налягане и съоръжения под налягане) инж. ик. Емил Петров
180.00 лв.
Консултативен ден 2 - Практическа оценка на съответствието на продуктите с изискванията за безопасност и Маркировка СЕ (машини, електро- и радиосъоръжения, крайни далекосъобщителни устройства) инж. ик. Емил Петров
180.00 лв.
Изкуството да Комуникираш - практически курс за ключови комуникативни умения 150.00 лв.
Вътрешен Одит на Системи за управление (качество, околна среда и ЗБУТ) - теория и практика инж. ик. Емил Петров
360.00 лв.
Теория и Практика на Одита на Системи за управление по насоките на ISO 19011:2011 инж. ик. Емил Петров
360.00 лв.
Счетоводни и Данъчни аспекти на анализа на финансовите отчети (Практически курс за банкери) 264.00 лв.
Как да кандидатстваме по ОП Конкурентноспособност - Възможности, ред за кандидатстване и изисквания за успешно финансиране (практически курс) инж. ик. Емил Петров
180.00 лв.
Практикум по управление на оборотния капитал и ликвидността 264.00 лв.
Практическо приложение на изискванията към системите за управление на качеството по изискванията на ISO 9001 инж. ик. Емил Петров
300.00 лв.
Маркировка СЕ - Подготовка на техническо досие, оценка на съответствието, декларация за съответствие инж. ик. Емил Петров
216.00 лв.
Изисквания към продуктите и услугите, доставяни чрез процедурите по Закона за обществените поръчки (ЗОП) - (Източници на информация за определяне на техническите спецификации, видове и форма на доказателствата за тяхното изпълнение) инж. ик. Емил Петров
216.00 лв.
Практическо оценяване и избор на доставчици. Одит от “Втора страна” инж. ик. Емил Петров
180.00 лв.