Нашето портфолио


Тема Лектор Цена
ЕВРО ФОНДОВЕ 2014 - 2020 - Разработка на печеливши проекти + пакет финансирани евро проекти - онлайн участие (видео излъчване - на живо) + ПАКЕТ СПЕЧЕЛИЛИ ФИНАНСИРАНЕ ЕВРО ПРОЕКТИ Грета Антонова, експерт по управление на Европейски програми и проекти
100.00 лв.
Внедряване, одит и управление на СУК в съответствие с новите изисквания на публикация на НАТО - AQAP 2110 (издание D, версия 1 - юни 2016) на база на изискванията на ISO 9001:2015. инж. ик. Емил Петров
290.00 лв.
ЕВРО ФОНДОВЕ 2014 - 2020 - Разработка на печеливши проекти + СПЕЧЕЛИЛИ ФИНАНСИРАНЕ ЕВРО ПРОЕКТИ Грета Антонова, експерт по управление на Европейски програми и проекти
140.00 лв.
ПРСР 2014-2020 - Как да кандидатстваме за успешно финансиране Грета Антонова, експерт по управление на Европейски програми и проекти
140.00 лв.
ПРСР 2014-2020 - Как да кандидатстваме за успешно финансиране - онлайн участие (видео излъчване - на живо) Грета Антонова, експерт по управление на Европейски програми и проекти
100.00 лв.
Теория и практика на одита на системи за управление инж. ик. Емил Петров
220.00 лв.
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ И ДОБРОВОЛНИ СТАНДАРТИ И СЕРТИФИКАТИ В БИЗНЕСА И ТЪРГОВИЯТА инж. ик. Емил Петров
180.00 лв.
ПРАКТИЧЕСКО ОЦЕНЯВАНЕ И ИЗБОР НА ДОСТАВЧИЦИ. ОДИТ ОТ ВТОРА СТРАНА инж. ик. Емил Петров
300.00 лв.
ИЗИСКВАНИЯ, ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО И МАРКИРОВКА “СЕ” НА МЕДИЦИНСКИТЕ ИЗДЕЛИЯ ЗА БЪЛГАРСКИЯ И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАЗАР инж. ик. Емил Петров
350.00 лв.
УПРАВЛЕНИЕ НА ВРЕМЕТО - тренинг за лична ефективност Ваня Дончева - HR специалист и психолог
150.00 лв.
HACCP - ПРАКТИЧЕСКО ПРИЛАГАНЕ НА НОРМАТИВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ Ангелина Микова, доц. д-р
180.00 лв.
МАРКИРОВКА CE – ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ПРОДУКТИТЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА ЕС ЗА СВОБОДНА ТЪРГОВИЯ инж. ик. Емил Петров
180.00 лв.
ИЗКУСТВОТО ДА ПРЕЗЕНТИРАШ - тренинг за презентационни умения Арсения Иванова, д-р, актриса
150.00 лв.
ПРАКТИЧЕСКИ АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ + авторска книга доц. д-р Виолета Касърова
200.00 лв.
ПРАКТИЧЕСКИ АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ - онлайн участие (видео излъчване - на живо) доц. д-р Виолета Касърова
100.00 лв.
Разработване на печеливши проекти за Иновации в българските предприятия по ОПИК 2016 инж. ик. Емил Петров
180.00 лв.
ISO 22000:2005 - Интензивен курс за специалисти и одитори на Системи за управление на безопасността на хранителните продукти (СУБХ) 150.00 лв.
OHSAS 18001:2007 - Интензивен курс за специалисти и одитори на Системи за управление на здравето и безопасността при работа Паулина Иванова - експерт по СУ, сертифициран водещ одитор по ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001:2007 , ISO 50001:2011, ISO/IEC 27001, IT SMS 20000
150.00 лв.
ISO/IEC 27001 - Интензивен курс за специалисти и одитори на Системи за управление на сигурността информацията Паулина Иванова - експерт по СУ, сертифициран водещ одитор по ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001:2007 , ISO 50001:2011, ISO/IEC 27001, IT SMS 20000
150.00 лв.
ISO 14001:2015 - Развитие на изискванията към системите за управление на околната среда в новата версия – коментар и практически насоки за внедряване Паулина Иванова - експерт по СУ, сертифициран водещ одитор по ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001:2007 , ISO 50001:2011, ISO/IEC 27001, IT SMS 20000
150.00 лв.
ISO 9001:2015 - Развитие на изискванията към системите за управление на качеството в новата версия – коментар и практически насоки за внедряване инж. ик. Емил Петров
150.00 лв.
Финансово планиране и анализ на риска с MS Excel 180.00 лв.
FSSC 22000 - Системи за управление на безопасността на храните за производители на хранителни продукти 150.00 лв.
IFS Food - Международен стандарт за храните 150.00 лв.
ISO 22301:2012 - Системи за управление на непрекъснатостта на дейността Паулина Иванова - експерт по СУ, сертифициран водещ одитор по ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001:2007 , ISO 50001:2011, ISO/IEC 27001, IT SMS 20000
150.00 лв.
ISO/IEC 20000-1 - Системи за управление на услуги в областта на информационните технологии Паулина Иванова - експерт по СУ, сертифициран водещ одитор по ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001:2007 , ISO 50001:2011, ISO/IEC 27001, IT SMS 20000
150.00 лв.
Стрес Контрол – курс за овладяване и управление на стреса в лична и професионална среда Ваня Дончева - HR специалист и психолог
150.00 лв.
Консултативен ден 1 - Практическа оценка на съответствието на продуктите с изискванията за безопасност и Маркировка СЕ (строителни продукти, асансьори и въжени линии) инж. ик. Емил Петров
180.00 лв.
Консултативен ден 3 - Практическа оценка на съответствието на продуктите с изискванията за безопасност и Маркировка СЕ (котли за гореща вода, обикновени съдове под налягане и съоръжения под налягане) инж. ик. Емил Петров
180.00 лв.
Консултативен ден 2 - Практическа оценка на съответствието на продуктите с изискванията за безопасност и Маркировка СЕ (машини, електро- и радиосъоръжения, крайни далекосъобщителни устройства) инж. ик. Емил Петров
180.00 лв.
Изкуството да Комуникираш - практически курс за ключови комуникативни умения 150.00 лв.
Вътрешен Одит на Системи за управление (качество, околна среда и ЗБУТ) - теория и практика инж. ик. Емил Петров
360.00 лв.
Теория и Практика на Одита на Системи за управление по насоките на ISO 19011:2011 инж. ик. Емил Петров
360.00 лв.
Счетоводни и Данъчни аспекти на анализа на финансовите отчети (Практически курс за банкери) 264.00 лв.
Как да кандидатстваме по ОП Конкурентноспособност - Възможности, ред за кандидатстване и изисквания за успешно финансиране (практически курс) инж. ик. Емил Петров
180.00 лв.
Практикум по управление на оборотния капитал и ликвидността 264.00 лв.
Одит по НАССР Ангелина Микова, доц. д-р
270.00 лв.
Практическо приложение на изискванията към системите за управление на качеството по изискванията на ISO 9001 инж. ик. Емил Петров
300.00 лв.
Маркировка СЕ - Подготовка на техническо досие, оценка на съответствието, декларация за съответствие инж. ик. Емил Петров
216.00 лв.
Изисквания към продуктите и услугите, доставяни чрез процедурите по Закона за обществените поръчки (ЗОП) - (Източници на информация за определяне на техническите спецификации, видове и форма на доказателствата за тяхното изпълнение) инж. ик. Емил Петров
216.00 лв.
Практическо оценяване и избор на доставчици. Одит от “Втора страна” инж. ик. Емил Петров
180.00 лв.