Нашето портфолио


Тема Лектор Цена
Онлайн-на живо - Практически одит на ISO системи за управление (по методика ISO 19011:2011 и изискванията на ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO/IEC 27001: ISO/IEC 27001:2013, ISO 13485:2016, AQAP 2110:2016 и други стандарти) инж. ик. Емил Петров
200.00 лв.
Практически одит на ISO системи за управление (по методика ISO 19011:2011 и изискванията на ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO/IEC 27001: ISO/IEC 27001:2013, ISO 13485:2016, AQAP 2110:2016 и други стандарти за системи за управление) инж. ик. Емил Петров
290.00 лв.
Еврофинансиране 2018 – Как да разработваме печеливши проекти - Местата са органичени! Грета Антонова, експерт Еврофинансиране
180.00 лв.
Онлайн-на живо - Новият AQAP 2110 от 2016 - Внедряване, управление и развитие на системи за управление на качеството в съответствие с новите изисквания инж. ик. Емил Петров
200.00 лв.
Новият AQAP 2110 от 2016 - Внедряване, управление и развитие на системи за управление на качеството в съответствие с новите изисквания инж. ик. Емил Петров
290.00 лв.
Онлайн-на живо - Еврофинансиране 2018 – Как да разработваме печеливши проекти Грета Антонова, експерт Еврофинансиране
150.00 лв.
Задължителни и доброволни стандарти и сертификати в бизнеса и търговията - Практически курс инж. ик. Емил Петров
180.00 лв.
Онлайн-на живо - Маркировка “СЕ” - осигуряване на „свободно движение на продуктите“ на националния и европейския пазар инж. ик. Емил Петров
180.00 лв.
Маркировка “СЕ” - осигуряване на „свободно движение на продуктите“ на националния и европейския пазар инж. ик. Емил Петров
200.00 лв.
Маркировка CE за медицински изделия - изисквания и процедура за постигане на съответствие за продажба в България и ЕС инж. ик. Емил Петров
350.00 лв.
ПРАКТИЧЕСКО ОЦЕНЯВАНЕ И ИЗБОР НА ДОСТАВЧИЦИ. ОДИТ ОТ ВТОРА СТРАНА инж. ик. Емил Петров
300.00 лв.
УПРАВЛЕНИЕ НА ВРЕМЕТО - тренинг за лична ефективност Ваня Дончева - HR специалист и психолог
150.00 лв.
HACCP - ПРАКТИЧЕСКО ПРИЛАГАНЕ НА НОРМАТИВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ доц. д-р Ангелина Микова
180.00 лв.
ИЗКУСТВОТО ДА ПРЕЗЕНТИРАШ - тренинг за презентационни умения Арсения Иванова
150.00 лв.
ПРАКТИЧЕСКИ АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ + авторска книга доц. д-р Виолета Касърова
200.00 лв.
ISO 22000:2005 - Интензивен курс за специалисти и одитори на Системи за управление на безопасността на хранителните продукти (СУБХ) 150.00 лв.
OHSAS 18001:2007 - Интензивен курс за специалисти и одитори на Системи за управление на здравето и безопасността при работа 150.00 лв.
ISO/IEC 27001 - Интензивен курс за специалисти и одитори на Системи за управление на сигурността информацията 150.00 лв.
ISO 14001:2015 - Развитие на изискванията към системите за управление на околната среда в новата версия – коментар и практически насоки за внедряване 150.00 лв.
ISO 9001:2015 - Развитие на изискванията към системите за управление на качеството в новата версия – коментар и практически насоки за внедряване инж. ик. Емил Петров
150.00 лв.
Финансово планиране и анализ на риска с MS Excel 180.00 лв.
FSSC 22000 - Системи за управление на безопасността на храните за производители на хранителни продукти 150.00 лв.
IFS Food - Международен стандарт за храните 150.00 лв.
ISO 22301:2012 - Системи за управление на непрекъснатостта на дейността 150.00 лв.
ISO/IEC 20000-1 - Системи за управление на услуги в областта на информационните технологии 150.00 лв.
Стрес Контрол – курс за овладяване и управление на стреса в лична и професионална среда Ваня Дончева - HR специалист и психолог
150.00 лв.
Консултативен ден 1 - Практическа оценка на съответствието на продуктите с изискванията за безопасност и Маркировка СЕ (строителни продукти, асансьори и въжени линии) инж. ик. Емил Петров
180.00 лв.
Консултативен ден 3 - Практическа оценка на съответствието на продуктите с изискванията за безопасност и Маркировка СЕ (котли за гореща вода, обикновени съдове под налягане и съоръжения под налягане) инж. ик. Емил Петров
180.00 лв.
Консултативен ден 2 - Практическа оценка на съответствието на продуктите с изискванията за безопасност и Маркировка СЕ (машини, електро- и радиосъоръжения, крайни далекосъобщителни устройства) инж. ик. Емил Петров
180.00 лв.
Изкуството да Комуникираш - практически курс за ключови комуникативни умения 150.00 лв.
Вътрешен Одит на Системи за управление (качество, околна среда и ЗБУТ) - теория и практика инж. ик. Емил Петров
360.00 лв.
Теория и Практика на Одита на Системи за управление по насоките на ISO 19011:2011 инж. ик. Емил Петров
360.00 лв.
Счетоводни и Данъчни аспекти на анализа на финансовите отчети (Практически курс за банкери) 264.00 лв.
Как да кандидатстваме по ОП Конкурентноспособност - Възможности, ред за кандидатстване и изисквания за успешно финансиране (практически курс) инж. ик. Емил Петров
180.00 лв.
Практикум по управление на оборотния капитал и ликвидността 264.00 лв.
Практическо приложение на изискванията към системите за управление на качеството по изискванията на ISO 9001 инж. ик. Емил Петров
300.00 лв.
Маркировка СЕ - Подготовка на техническо досие, оценка на съответствието, декларация за съответствие инж. ик. Емил Петров
216.00 лв.
Изисквания към продуктите и услугите, доставяни чрез процедурите по Закона за обществените поръчки (ЗОП) - (Източници на информация за определяне на техническите спецификации, видове и форма на доказателствата за тяхното изпълнение) инж. ик. Емил Петров
216.00 лв.
Практическо оценяване и избор на доставчици. Одит от “Втора страна” инж. ик. Емил Петров
180.00 лв.

1,3 милиарда лева за 40 процедури идват по еврофондове през 2018-а


През следващата година по програмите, съфинансирани чрез фондовете на ЕС, ще бъдат обявени повече от 40 процедури за набиране на проектни предложения на обща стойност над 1,3 млрд. лева

На заседание на Съвета за координация на управлението на средствата от ЕС към Министерския съвет бяха приети индикативните годишни работни планове на програмите за 2018 г., съобщават от пресслужбата на правителството.

Договорените средства по оперативните програми и Програмата за морско дело и рибарство към края на октомври тази година възлизат на малко над 8 млрд. лева или близо 46% от общия бюджет. До бенефициентите са достигнали съответно малко над 14% от бюджетите на програмите или близо 2,5 млрд. лева. По Програмата за развитие на селските райони са били сключени договори за над 1,7 млрд. лева или около 30,4% от средствата за селскостопански проекти до края на програмния период. До момента по тях са разплатени над 800 млн. лева към бенефициентите.

„България приключи отчитането на физическото и финансовото изпълнение на програмите от първия за страната програмен период 2007-2013 г. и отчита над 95% изпълнение на финансовата рамка", заяви вицепремиерът Томислав Дончев, който е председател на Съвета за координация на управлението на средствата от ЕС.

По думите му, веднага след края на Председателството, в средата на 2018 г., стартира подготовката за следващия програмен период, като още отсега трябва да бъде засилен капацитетът за правене на секторни политики при спазване на основен принцип за допълняемост на инвестициите, така че фондовете да допълват, а не да заместват националните инвестиции.