инж. ик. Емил Петров

инж. ик. Емил ПетровИнж. ик. Емил Петров е консултант по осигуряване, изпитване и доказване на съответствието на продукти и „СЕ“ маркировка от 2005 година. С негови консултации е постигнато съответствие на десетки продукти от различен вид. Консултираните от него фирми са постигнали съответствието на над 20 медицински изделия чрез прилагане на едни от най-тежките процедури – пълно осигуряване на качеството с множество изпитвания във външни изпитвателни лаборатории и с оценка от Нотифицирани органи.

Портфолио

Тема Продължителност Цена
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ И ДОБРОВОЛНИ СТАНДАРТИ И СЕРТИФИКАТИ В БИЗНЕСА И ТЪРГОВИЯТА 1 ден, 9.00 - 17.00 ч. - 8 учебни часа 180.00
Теория и практика на одита на системи за управление 2 дена, 16 учебни часа 220.00
ISO 9001:2015 - Развитие на изискванията към системите за управление на качеството в новата версия – коментар и практически насоки за внедряване 1 ден - 8 учебни часа 150.00
Внедряване, одит и управление на СУК в съответствие с новите изисквания на публикация на НАТО - AQAP 2110 (издание D, версия 1 - юни 2016) на база на изискванията на ISO 9001:2015. 2 дни 290.00
Вътрешен Одит на Системи за управление (качество, околна среда и ЗБУТ) - теория и практика 3 дни 360.00
Изисквания към продуктите и услугите, доставяни чрез процедурите по Закона за обществените поръчки (ЗОП) - (Източници на информация за определяне на техническите спецификации, видове и форма на доказателствата за тяхното изпълнение) 1 ден, 9.00 - 17.00 ч. - 8 учебни часа 216.00
ИЗИСКВАНИЯ, ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО И МАРКИРОВКА “СЕ” НА МЕДИЦИНСКИТЕ ИЗДЕЛИЯ ЗА БЪЛГАРСКИЯ И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАЗАР 2 дни 350.00
Как да кандидатстваме по ОП Конкурентноспособност - Възможности, ред за кандидатстване и изисквания за успешно финансиране (практически курс) 1 ден, 9.00 - 17.00 ч. - 8 учебни часа 180.00
Консултативен ден 1 - Практическа оценка на съответствието на продуктите с изискванията за безопасност и Маркировка СЕ (строителни продукти, асансьори и въжени линии) 1 ден 180.00
Консултативен ден 2 - Практическа оценка на съответствието на продуктите с изискванията за безопасност и Маркировка СЕ (машини, електро- и радиосъоръжения, крайни далекосъобщителни устройства) 1 ден 180.00
Консултативен ден 3 - Практическа оценка на съответствието на продуктите с изискванията за безопасност и Маркировка СЕ (котли за гореща вода, обикновени съдове под налягане и съоръжения под налягане) 1 ден 180.00
МАРКИРОВКА CE – ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ПРОДУКТИТЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА ЕС ЗА СВОБОДНА ТЪРГОВИЯ 1 ден, 9.00 - 17.00 ч. - 8 учебни часа 180.00
Маркировка СЕ - Подготовка на техническо досие, оценка на съответствието, декларация за съответствие 1 ден, 9.00 - 17.00 ч. - 8 учебни часа 216.00
ПРАКТИЧЕСКО ОЦЕНЯВАНЕ И ИЗБОР НА ДОСТАВЧИЦИ. ОДИТ ОТ ВТОРА СТРАНА 2 дни 300.00
Практическо оценяване и избор на доставчици. Одит от “Втора страна” 1 ден, 9.00 - 17.00 ч. - 8 учебни часа 180.00
Практическо приложение на изискванията към системите за управление на качеството по изискванията на ISO 9001 2 дни, 1 ден, 9.00 - 17.00 ч. - 16 учебни часа 300.00
Разработване на печеливши проекти за Иновации в българските предприятия по ОПИК 2016 1 ден - 8 учебни часа 180.00
Теория и Практика на Одита на Системи за управление по насоките на ISO 19011:2011 3 дни, 9.00 - 17.00 ч. - 24 учебни часа 360.00


Предстоящи обучения

Дата Тема Цена Запитване