Задължителни и доброволни стандарти и сертификати в бизнеса и търговията - Практически курс


Задължителни и доброволни стандарти и сертификати в бизнеса и търговията - Практически курс

В реалната практика се наблюдават различни интерпретации на документи за доказване на съответствие, често пъти погрешно съставени. Те показват на клиентите как доставчикът (търговецът или производителят) разбират и се отнасят към доказателствата за съответствието на предлаганите от тях продукти и услуги. В рамките на съвременния пазар се наблюдават документи, които явно показват пред клиента некомпетентност на издателя им, а от там и недоверие към него.

Много често клиентът е обществена или държавна организация, обявяваща обществена поръчка по ЗОП. В тази връзка се определят стандарти/ технически спецификации, съответствието с които трябва да се докаже. Отсъствието на знания за приложимите доказателства и за тяхното придобиване и представяне, често са причина за отхвърляне на кандидата или пък за неправомерно спечелване на търга от друг. За избягването на подобни ситуации ще ви помогне този курс.

Повече информация за обучението "Задължителни и доброволни стандарти и сертификати в бизнеса и търговията" може да откриете в нашето Портфолио!1,3 милиарда лева за 40 процедури идват по еврофондове през 2018-а


През следващата година по програмите, съфинансирани чрез фондовете на ЕС, ще бъдат обявени повече от 40 процедури за набиране на проектни предложения на обща стойност над 1,3 млрд. лева

На заседание на Съвета за координация на управлението на средствата от ЕС към Министерския съвет бяха приети индикативните годишни работни планове на програмите за 2018 г., съобщават от пресслужбата на правителството.

Договорените средства по оперативните програми и Програмата за морско дело и рибарство към края на октомври тази година възлизат на малко над 8 млрд. лева или близо 46% от общия бюджет. До бенефициентите са достигнали съответно малко над 14% от бюджетите на програмите или близо 2,5 млрд. лева. По Програмата за развитие на селските райони са били сключени договори за над 1,7 млрд. лева или около 30,4% от средствата за селскостопански проекти до края на програмния период. До момента по тях са разплатени над 800 млн. лева към бенефициентите.

„България приключи отчитането на физическото и финансовото изпълнение на програмите от първия за страната програмен период 2007-2013 г. и отчита над 95% изпълнение на финансовата рамка", заяви вицепремиерът Томислав Дончев, който е председател на Съвета за координация на управлението на средствата от ЕС.

По думите му, веднага след края на Председателството, в средата на 2018 г., стартира подготовката за следващия програмен период, като още отсега трябва да бъде засилен капацитетът за правене на секторни политики при спазване на основен принцип за допълняемост на инвестициите, така че фондовете да допълват, а не да заместват националните инвестиции.